NAŠE INICIJATIVE

#70 – UNAPREDITI REGULATORNI OKVIR U CILJU SPREČAVANJA DISKRIMINACIJE UČESNIKA KAMPANJE

Neophodno je da REM ispuni svoju zakonsku obavezu da obavezujućim podzakonskim aktom reguliše obaveze svih pružalaca medijskih usluga, uključujući i onu koja se odnose na zastupljenost učesnika izbora bez diskriminacije i usvoji novi pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje kojim bi obuhvatio kako javne medijske servise tako i komercijalne pružaoce medijskih usluga. Od ključne važnosti je da REM novim podzakonskim aktom izvrši preciziranje pojma „zastupljenosti bez diskriminacije” koja bi se odnosila na celokupan, a ne samo program označen kao predizborni, kao i da usvoji jasna pravila o medijskom pokrivanju redovnih aktivnosti organa javne vlasti u informativnom i drugim vrstama programa, kako bi se sprečilo da se izveštavanjem o redovnim aktivnostima nosilaca javnih funkcija stvori povlašćeni položaj za vladajuće stranke i njihove izborne liste i kandidate.