NAŠE INICIJATIVE

#62 – RASPISATI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENA MESTA U SAVETU REM

Od 2017. godine, Savet REM-a funkcionisao je sa 6 od 9 članova. Kako bi REM konačno radio u punom sastavu, neophodno je da Narodna skupština raspiše javni poziv za predlaganje kandidata za članove Saveta čiji su ovlašćeni predlagači: Odbor za kulturu i informisanje; udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Republici Srbiji i nacionalni saveti nacionalnih manjina. Neophodno je omogućiti da postupak predlaganja bude transparentan i da omogući svim relevantnim akterima da učestvuju u predlaganju, tamo gde Zakon predviđa predlaganje zajedničkim dogovorom. Trenutno brojno stanje članova Saveta REM-a omogućava članovima Saveta faktičku nepomerljivost čak i u slučajevima kada očigledno nesavesno postupaju. Naime, postupak razrešenja pred Narodnom skupštinom koji pokreću narodni poslanici ne može biti započet ukoliko pre toga Savet većinom od 5 članova ne donese odluku o pokretanju postupka u kome se utvrđuju relevantne okolnosti za pokretanje postupka razrešenja. U trenutnoj situaciji, to praktično podrazumeva jednoglasnost: svi članovi osim onog protiv koga se postupak pokreće treba da glasaju “za” kako bi postupak bio pokrenut.

Delimično ispunjeno. Savet REM popunjen je 27. decembra 2019. izborom tri nova člana. U januaru 2019. ostavke su podnela dva člana izabrana 2016, i oni su zamenjeni u februaru 2020. U međuvremenu, mandat je 24. jula 2020. istekao članici Saveta izabranoj 2015. godine na predlog Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine, a izbor novog člana nije izvršen, pa REM ponovo radi u nepotpunom sastavu. Sa druge strane, nisu vršene intervencije u zakonodavnom okviru koje bi rezultovale uspostavljenjem jasnih mehanizama za ispitivanje odgovornosti članova Saveta REM.