#10 SPREČITI PRITISKE NA BIRAČE I OSIGURATI SLOBODU IZBORA

Kodeks Venecijanske komisije ustanovljava obaveznu tajnost glasa (VK I.4). Bilo kakva kontrola jednog birača nad drugim mora biti zabranjena, i ne sme se objavljivati evidencija osoba koje glasaju (I.4.b,c), dok se povreda tajnosti glasanja mora kazniti (I.4.d). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

  1. Dodatno unaprediti zakonske odredbe koje se odnose na zabranu pritisaka na zaposlene u javnim preduzećima i javnoj upravi 

    Iako je član 49. stav 4. Zakona o javnim preduzećima dopunjen tako što je precizirano šta se podrazumeva pod nesavesnim ponašanjem direktora u smislu vršenja pritisaka na zaposlene, što je osnov za razrešenje, drugi slučajevi pritisaka nisu regulisani i to je neophodno uraditi. Dopunama člana 49. predviđeno je da se nesavesnim ponašanjem direktora može smatrati vršenje pritiska na zaposlene i lica angažovana po drugom osnovu u javnom preduzeću u vezi s podrškom političkim subjektima ili kandidatima na izborima, kao i situacija da je direktoru bilo poznato da zaposleni ili angažovani po drugom osnovu u javnom preduzeću koristi resurse javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata ili vrši pritisak na druge zaposlene i radno angažovane u vezi s podrškom političkim subjektima ili kandidatima na izborima, a nije preduzeo radnje za koje je nadležan da to spreči.Javna preduzeća bi trebalo svojim internim aktima da dodatno urede mere koje se primenjuju na rukovodioce za koje se utvrdi da na bilo koji način vrše pritiske na zaposlene u preduzeću.

  2. Unaprediti edukaciju i nadzor/kontrolu političkih subjekata u pogledu prikupljanja i rukovanja podacima o ličnosti 

    Budući da se iz izbornog ciklusa u izborni ciklus ponavljaju slučajevi zloupotrebe ličnih podataka građana od strane političkih stranaka koji su akteri u kampanji, potrebno je da Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti preduzme proaktivne mere u pogledu nadzora/kontrole i edukacije političkih subjekata u pogledu poštovanja zakona u delu koji se odnosi na prikupljanje i rukovanje podacima o ličnosti. Organizovanje dodatnih obuka i aktivnosti u pravcu edukacije i unapređenja internih procedura političkih partija koja se odnose na prikupljanje i rukovanje ličnim podacima birača može doprineti smanjenju broja zloupotreba ličnih podataka.

  3. Planom redovnog inspekcijskog nadzora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obuhvatiti centre za socijalni rad 

    Tokom izborne kampanje u više navrata izneti su navodi da politički subjekti raspolažu podacima o ličnosti birača koje su im, bez zakonskog osnova, ustupali centri za socijalni rad širom Srbije. Kako bi se utvrdilo da li centri za socijalni rad, kao rukovaoci podacima o ličnosti, podatke obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti potrebno je narednim godišnjim planom inspekcijskog nadzora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti predvideti da će se redovan inspekcijski nadzor vršiti kod svih centara za socijalni rad.