#05 SPREČITI DISKRIMINACIJU UČESNIKA KAMPANJE U MEDIJIMA

Kopenhagenski dokument traži da se obezbedi da ne postoje nikakve pravne ili administrativne prepreke za nesmetani pristup medijima na nediskriminatornoj osnovi za sve političke grupe i pojedince koji žele da učestvuju u izbornom procesu (KD 7.8). Kodeks dobre prakse VK ističe da ravnopravnost stranaka i kandidata mora biti zajamčena, u odnosu na izbornu kampanju i medijsku pokrivenost, naročito od strane javnih medija (VK I.2.3.a.i,ii), kao i pristup medijima u privatnom vlasništvu (I.2.3.c). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

 1. Obezbediti doslednu primenu Zakona o elektronskim medijima kako bi podzakonski regulatorni okvir za postupanje u izbornoj kampanji na jednak način obavezivao sve pružaoce medijskih usluga 

  REM je uoči izborne kampanje 2022. godine nastavio sa praksom uspostavljenom pred izbore 2020. godine, kada je, bez jasnog obrazloženja i uporišta u Zakonu o elektronskim medijima razdvojio regulativu kojom se preciziraju obaveze javnih medijskih servisa od obaveza ostalih pružalaca medijskih usluga, utvrdivši obaveze javnih medijskih servisa obavezujućim Pravilnikom a obaveze komercijalnih medija neobavezujućom Preporukom. Budući da ovakvo postupanje nije usaglašeno sa Zakonom o elektronskim medijima, neophodno je da REM ispuni svoju zakonsku obavezu i obavezujućim podzakonskim aktom reguliše obaveze svih pružalaca medijskih usluga, uključujući obavezu koja se odnose na obezbeđivanje učesnicima izbora zastupljenosti bez diskriminacije. U tom smislu, REM bi trebalo da usvoji novi pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje koji bi obavezivao kako javne medijske servise tako i komercijalne pružaoce medijskih usluga.

 2. Precizirati obavezu pružalaca medijskih usluga da u toku izborne kampanje u svim vrstama programskih sadržaja obezbede zastupljenost bez diskriminacije 

  Neophodno je da REM novim podzakonskim aktom, obavezujućim za sve pružaoce medijskih usluga, izvrši preciziranje zakonom predviđene obaveze da učesnicima izbora obezbede „zastupljenosti bez diskriminacije”. Potrebno je propisati da se ova obaveza odnosi na celokupan program PMU, a ne samo na program označen kao izborni. Pružaoce medijskih usluga potrebno je obavezati da primene princip striktne jednakosti učesnika u izbornom programu, dok bi usvajanjem posebnog seta pravila trebalo neutralisati prednost koju, naročito u informativnom programu, predstavnici stranaka na vlasti dobijaju tokom izborne kampanje zahvaljujući funkciji koju obavljaju.

 3. Odrediti jasne kriterijume za utvrđivanje privilegovanog položaja nosilaca javnih funkcija tokom izborne kampanje 

  Dopunama Zakona o elektronskim medijima potrebno je odrediti jasne kriterijume za utvrđivanje privilegovanog položaja nosilaca javnih funkcija tokom izborne kampanje, pri čemu će se smatrati da povlašćeni položaj postoji:- Ukoliko pružalac medijske usluge tokom kampanje izveštava o aktivnostima funkcionera koje ne predstavljaju saopštenja organa javne vlasti koja su hitne prirode i koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine;

  – Ukoliko je trajanje medijskog sadržaja u vezi sa aktivnostima funkcionera takvog obima da ne opravdava ostvarivanje prava građana na obaveštenost u smislu zakona koji uređuje javno informisanje;

  – Ukoliko je sadržina govora javnog funkcionera takva da može uticati na birače, a naročito ukoliko se u svom govoru osvrće na rezultate rada organa  u kom obavlja funkciju, ukoliko izlaže delove programa učesnika izbora ili ukoliko svoje pojavljivanje u svojstvu funkcionera koristi kako bi diskreditovao druge političke subjekte ili kandidate;

  – Ukoliko pružalac medijske usluge vrši direktni ili odloženi prenos ceremonijalnih događaja kojima funkcioner prisustvuje;

  – Ukoliko pružalac medijske usluge tokom kampanje organizuje emisiju u kojoj funkcioner koji je kandidat ili istaknuti predstavnik političkog  subjekta koji učestvuje u izbornoj trci promoviše rezultate rada organa vlasti;

  Dodatno, potrebno je predvideti da će se informisanje o redovnim aktivnostima funkcionera, za koje postoji uredničko opravdanje, u okviru informativnog programa vršiti tekstualno, bez audio i video snimka, u kratkim izveštajima (npr. ne dužim od dva minuta)

 4. Garantovati opozicionim političkim subjektima pravo da iznesu stanovišta o temama o kojima su govorili predstavnici vlasti 

  Kako bi se dostigla neophodna objektivnost u izveštavanju, potrebno je da REM svojim  podzakonskim aktom precizira da zakonom predviđena obaveza pružalaca medijske  usluge da obezbede slobodno, istinito, objektivno, potpuno informisanje tokom  izborne kampanje podrazumeva i obezbeđivanje mogućnosti opozicionim  učesnicima izbora da, u okviru informativnog programa, iznesu svoje stanovište o  temama od javnog interesa o kojima je pružalac medijske usluge izveštavao uz iznošenje stavova nosilaca vlasti.

 5. Zabraniti prenošenje ili odloženo emitovanje integralnih predizbornih skupova političkih subjekata 

  Potrebno je pravilnikom REM-a jasno predvideti zabranu emitovanja prenosa ili snimaka predizbornih skupova političkih subjekata koji učestvuju na izborima, i umesto toga propisati mogućnost pružaocima medijske usluge da u toku kampanje u izbornom programu puštaju prilog s izbornog skupa u trajanju od najviše dva minuta.

 6. Obavezati javne medijske servise da usvoje Kodeks ponašanja u toku izborne kampanje 

  U cilju dodatne afirmacije standarda ravnopravnog i nepristrasnog tretmana izbornih učesnika, potrebno je da javni medijski servisi usvoje kodekse ponašanje kojima bi uredili način ostvarivanja principa ravnomerne zastupljenosti u programu JMS, zabranu programskog favorizovanja ili diskriminacije (negativne kampanje) pojedinačnih političkih subjekata, pristup besplatnim terminima, kao i uređenje minimalnog pristupa javnim medijskim servisima u vezi sa oglašavanjem tokom izbornih kampanja. Osnovna svrha kodeksa bila bi dodatno ojačavanje profesionalnosti javnih medijskih servisa u pravcu podsticanja političkog pluralizma. Dodatno, preporučljivo je da javni medijski servisi usvoje i kodekse koji bi važili i van izborne kampanje, a kojima bi se bliže utvrdile njihove obaveze u pogledu ostvarivanja njihovih programskih funkcija u domenu podsticanja političkog pluralizma.

 7. Razmotriti mogućnost skraćenja izborne tišine 

  Potrebno je otvoriti dijalog o pitanju da li je, usled porasta uticaja i značaja društvenih mreža i onlajn medija u formiranju javnog mnjenja, zabrana komuniciranja izbornih poruka putem tradicionalnih medija tokom 48 sati koji prethode izbornom danu prevaziđena mera koju je potrebno ukinuti ili skratiti tako da se odnosi na dan glasanja ili 24 sata uoči glasanja.