#04 UNAPREDITI POSTUPANJE AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Kodeks dobre prakse obavezuje državne organe na poštovanje neutralnosti, koja se odnosi na kampanju i finansiranje stranaka i kandidata (VK I.3.1.a.iv) i zahteva da se sprovode zakonske sankcije u slučajevima povrede obaveze neutralnosti (I.3.1.c). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

 1. Aktivnije koristiti zakonska ovlašćenja Agencije da postupa po službenoj dužnosti

  Neophodno je izmeniti praksu Agencije za sprečavanje korupcije kako bi postupanje Agencije bilo u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i primerima najbolje međunarodne prakse. Imajući u vidu da Agencija, na osnovu relevantnih propisa, ima mogućnost da pokreće postupke u slučaju kršenja zakona i po službenoj dužnosti, potrebno je da dobijeno zakonsko ovlašćenje primenjuje u praksi. Naime, tokom izbornog ciklusa Agencija imenuje posmatrače koji su fokusirani na praćenje izborne kampanje, stoga je neophodno da u slučaju kršenja zakona Agencija pravovremenim postupanjem pokrene postupke i izrekne mere već tokom izbornog ciklusa, a ne eventualno nakon završetka izbornog procesa. Isto tako, potrebno je periodično objavljivati nalaze i izveštaje tokom posmatranog perioda izborne kampanje.

 2. Uvesti rok za postupanje Agencije po prijavama fizičkih i pravnih lica zbog kršenja ZoFPA i Zakona o sprečavanju korupcije van izborne kampanje (rok 30 dana od dana podnošenja prijave)

  Potrebno je dopuniti član ZoFPA dodavanjem novog stava koji bi glasio: “Agencija je dužna da po prijavi koja se odnosi na povredu ZoFPA, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde da je politički subjekt obavešten o prijavi iz stava 2 ovog člana i ako su traženi, nakon isteka roka za dostavu podataka iz člana 32 st. 3 i 4 ovog zakona, donese rešenje kojim se utvrđuje da je ili da nije došlo do povrede ovog zakona”. Na ovaj način bi se doprinelo većoj pravnoj sigurnosti u svim postupcima koje vodi Agencija izvan same izborne kampanje. Budući da rokovi za odlučivanje postoje kao propisani u kampanji (rok od 5 dana shodno hitnosti postupka), potrebno je da bude određen rok za postupanje Agencije i po prijavama koje su podnete van izborne kampanje.

  Takođe, potrebno je razmotriti uvođenje dodatne obaveze za Agenciju u slučaju nepoštovanja propisanih rokova za donošenje odluke po prijavi. Ako Agencija u zakonom propisanom roku ne donese rešenje kojim se utvrđuje da je ili da nije došlo do povrede zakona, bila bi dužna da podnosioca prijave obavesti pismenim putem, a javnost objavljivanjem na veb-sajtu Agencije, o preduzetim radnjama u postupku po prijavi, kao i o razlozima zbog kojih nije doneto navedeno rešenje.

 3. Unaprediti način objavljivanja odluka Agencije na veb prezentaciji

  Agencija za sprečavanje korupcije redovno objavljuje odluke po prijavama građana tokom izbornog procesa, kada je reč o prijavama koje se odnose na kršenje Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. U cilju daljeg unapređenja transparentnosti rada Agencije i načina odlučivanja, potrebno je unaprediti prikaz odluka na sajtu i to na sledeći način: na stranici posvećenoj odlukama bi trebalo da se prikazuje i datum prijema prijave, protiv koga je podneta, faza u kojoj se nalazi odlučivanje, sam tekst odluke sa datumom.

  Potrebno je izmeniti Zakon o sprečavanju korupcije tako što bi se uvela obaveza da Agencija u postupku utvrđivanja povrede odredbi Zakona o sprečavanju korupcije, kada odlučuje po prijavi koja se odnosi na povredu tog zakona u izbornoj kampanji, svoju odluku objavi na veb-sajtu Agencije u roku od 24h od donošenja odluke. Identična obaveza je već propisana odgovarajućim odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.