NAŠE INICIJATIVE

#02 SPREČITI ZLOUPOTREBE U FINANSIRANJU IZBORNE KAMPANJE

Država se prihvatanjem Kopenhagenskog dokumenta obavezala da obezbedi neophodne zakonske garancije koje bi političkim partijama i organizacijama omogućile da se međusobno takmiče po osnovu jednakog tretmana pred zakonom i jednakog tretmana u odnosu prema vlastima (KD 7.6). Kodeks dobre prakse Venecijanske Komisije navodi da finansiranje političkih stranaka, kandidata i izborne kampanje mora biti transparentno (VK I.2.3.d), kao i da načelo ravnopravnosti može nekada dovesti do ograničenja sredstava za političke stranke (I.2.3.e). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

a. Ograničiti korišćenje sredstava za redovan rad političkih subjekata za finansiranje troškova izborne kampanje

Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti iz 2014. godine su omogućile političkim subjektima da sredstva koja dobiju za svoj redovan rad koriste i za troškove izborne kampanje. Na ovaj način je uvedena mogućnost da se sredstva poreskih obveznika koriste za drugačiju namenu od prvobitne. Ovakva zakonska mogućnost dovodi do neravnopravnosti političkih subjekata i stvaranja velike razlike i jaza između političkih stranaka koji imaju višegodišnji staž u Skupštini i novoformiranih grupa građana i drugih političkih subjekata koji nemaju svoje predstavnike u Skupštini. Zbog toga je potrebno dopuniti odredbu iz Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koja omogućava trošenje sredstava namenjenih redovnom radu za finansiranje kampanje (čl. 24 st.4) tako da iznos ovih sredstava bude ograničen na sumu koja će biti određena zakonom. 

 

b. Obavezno dostavljanje i objavljivanje privremenog izveštaja o troškovima izborne kampanje pre izbornog dana 

Na osnovu postojećih propisa, politički subjekti imaju obavezu dostavljanja izveštaja o troškovima kampanje 30 dana nakon završetka izbora, usled čega građanima tokom trajanja kampanje nije omogućen transparentan uvid u troškove političkih subjekata. Kako bi se povećala transparentnost finansiranja izborne kampanje, potrebno je izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti uvesti obavezu dostavljanja privremenog izveštaja za sve političke subjekte podnosioce proglašene izborne liste i predlagače kandidata za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike i odbornike. Rok za dostavljanje izveštaja je 10 dana pre dana održavanja izbora. Privremeni izveštaj treba da sadrži podatke o primljenim prilozima za finansiranje izborne kampanje i izveštaj o troškovima (rashodima) izborne kampanje, sa ažuriranim podacima do dana podnošenja privremenog izveštaja. Obrazac i sadržinu izveštaja propisuje direktor Agencije. Agencija bi bila dužna da na svom veb-sajtu objavi privremeni izveštaj najkasnije narednog dana nakon dana prijema.

 

c. Povećati iznos sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje koja se unapred isplaćuju svim izbornim listama koje su se za to opredelile, sa dosadašnjih 20% na 40%

Sredstva za pokriće troškova izborne kampanje obezbeđuju se u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, u iznosu od 0,07% poreskih prihoda budžeta Republike Srbije, poreskih prihoda budžeta autonomne pokrajine, odnosno poreskih prihoda budžeta jedinice lokalne samouprave, za godinu za koju se budžet donosi. Ova sredstva se u jednakim iznosima raspoređuju podnosiocima proglašenih izbornih lista koji su prilikom podnošenja izborne liste dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje, dok se preostali deo sredstava (80%) dodeljuje podnosiocima izbornih lista koje su osvojile mandate, srazmerno broju osvojenih mandata, u roku od pet dana od dana proglašenja izbornih rezultata. Potrebno je izmeniti član 21. st. 1. i 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kojima se uređuje raspodela javnih sredstava za finansiranje izborne kampanje, tako da se procenat sredstava koji se raspoređuje pre održavanja izbora poveća sa dosadašnjih 20 na 40%, a preostali deo sredstava smanji sa dosadašnjih 80 na 60%.