#02 SPREČITI ZLOUPOTREBE U FINANSIRANJU IZBORNE KAMPANJE

Država se prihvatanjem Kopenhagenskog dokumenta obavezala da obezbedi neophodne zakonske garancije koje bi političkim partijama i organizacijama omogućile da se međusobno takmiče po osnovu jednakog tretmana u odnosu prema vlastima (KD 7.6). Kodeks dobre prakse Venecijanske komisije navodi da finansiranje političkih stranaka, kandidata i izborne kampanje mora biti transparentno (VK I.2.3.d), kao i da načelo ravnopravnosti može nekada dovesti do ograničenja sredstava za političke stranke (I.2.3.e). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 1. Ograničiti korišćenje sredstava za redovan rad političkih subjekata za finansiranje troškova izborne kampanje

  Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti iz 2014. godine su omogućile političkim subjektima da sredstva koja dobiju iz javnih izvora za svoj redovan rad koriste i za troškove izborne kampanje. Na ovaj način je uvedena mogućnost da se sredstva poreskih obveznika koriste za drugačiju namenu od prvobitne. Ovakva zakonska mogućnost dovodi do neravnopravnosti političkih subjekata i stvaranja velike razlike i jaza između političkih stranaka koji imaju višegodišnji staž u Skupštini i novoformiranih grupa građana i drugih političkih subjekata koji nemaju svoje predstavnike u Skupštini. Zbog toga je potrebno dopuniti odredbu iz Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koja omogućava trošenje sredstava namenjenih redovnom radu za finansiranje kampanje (čl. 24 st.4) tako da iznos ovih sredstava bude ograničen na sumu koja će biti određena zakonom.

 2. Zakonom propisati sadržinu konačnog i preliminarnog izveštaja o troškovima izborne kampanje

  Potrebno je dopuniti član 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti na taj način što bi se detaljnije propisala sadržina konačnog i preliminarnog izveštaja o troškovima izborne kampanje.

  Trenutno zakonsko rešenje nedovoljno precizno propisuje sadržinu izveštaja i upućuje na podzakonski akt (pravilnik) koji donosi direktor Agencije. Kako bi se obezbedilo ostvarivanje načela pravne sigurnosti, potrebno je da se u samom zakonu detaljnije propiše sadržina izveštaja o troškovima izborne kampanje, dok bi direktor Agencije za sprečavanje korupcije zadržao nadležnost da donosi pravilnik kojim se propisuje obrazac izveštaja i način podnošenja izveštaja.

 3. Uvesti zabranu organizovanja aktivnosti humanitarnog karaktera od strane političkih subjekata

  Pored postojeće zabrane finansiranja aktivnosti humanitarnog karaktera u toku izborne kampanje, potrebno je propisati i zabranu organizovanja i sprovođenja ovakvih aktivnosti od strane političkih subjekata, odnosno izričito propisati da se ovakve aktivnosti ne mogu smatrati aktivnostima izborne kampanje u smislu odredbe člana 2 Alineja 5 ZoFPA. U praksi se pokazalo da se politički subjekti pred Agencijom izjašnjavaju da humanitarne aktivnosti nisu finansirane od strane političkog subjekta već od strane članova i simpatizera, a sami politički subjekti koriste takve aktivnosti za sopstvenu promociju u toku izborne kampanje. U tom smislu, potrebno je izmenama i dopunama ZoFPA u potpunosti sprečiti organizovanje i sprovođenje aktivnosti humanitarnog karaktera. Zakonom o političkim strankama propisano je da se političke stranke formiraju „radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje građana i učešća na izborima “, a ne radi organizovanja i sprovođenja aktivnosti humanitarnog karaktera.