NAŠE INICIJATIVE

ACTION SEE – Mreža za odgovornost, nove tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi

Dobra uprava je ključna za jačanje vladavine prava u svakoj demokratskoj zemlji

Dok se pitanjima korupcije, transparentnosti, vladavine prava i dobre uprave sve više posvećuje pažnja u javnosti, nedovoljno razumevanje ovih principa i povezani sistemski problemi ne dobijaju potrebnu pažnju. Ova inicijativa ima cilj da unapredi svest javnosti o ovim izazovima kroz facilitaciju i uspostavljanje strateške saradnje između organizacija civilnog društva u regionu.

Inicijativa “Mreža za odgovornost, nove tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi – ACTION SEE” nastala je kao rezultat iskustva partnera u sprovođenju projekata usmerenih na jačanje uloge i napora civilnog društva u unapređenju efikasnosti građanskog učešća u procesima kreiranja javnih politika, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou.

ACTION SEE inicijativu finansira Evropska komisija, a sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva u šest zemalja (Metamorphosis fondacija iz Makedonije, Zašto ne iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore, Open Data sa Kosova, Mjaft iz Albanije i Westminster fondacija za demokratiju iz Velike Britanije). Ova inicijativa predstavlja platformu za dijalog između relevantnih zainteresovanih strana u donošenju odluka, kao i alat za procenu stepena u kom državne institucije poštuju principe i standarde otvorene vlasti (indeks otvorenosti).

Inicijativa ACTION SEE kao cilj ima uključivanje civilnog društva i medija u procese donošenja odluka i kreiranja javnih politika, kao i unapređenje kapaciteta civilnog društva za efikasno rešavanje problema sa kojima se suočavaju.

Specifični ciljevi inicijative:

1. Promocija dinamičnog civilnog društva koje efikasno mobiliše građane da se uključe i utiču na politike i odluke koje se tiču vladavine prava i dobre uprave na nacionalnom i regionalnom nivou

2. Jačanje mehanizama za efikasan dijalog između organizacija civilnog društva i institucija vlasti, kao načina za unapređenje reformi javne administracije i dobre uprave.

3. Unapređenje mehanizama za umrežavanje civilnog društva i medija na lokalnom nivou i nivou Evropske Unije, sa ciljem razmene znanja, iskustva i kontakata, kao i većeg uticaja i reprezentativnosti civilnog društva i medija.