Upućivanje prijava Agenciji za borbu protiv korupcije – borba protiv korupcije ili borba protiv vetrenjača

Srbija se svrstava u red zemalja sa izra­ženo visokom percepcijom korupcije, dok sama korupcija za građane predstavlja jedan od tri ključna problema sa kojima se Srbija suočava. Prema globalnom in­deksu percepcije korupcije, Srbija i u 2018. godini beleži rast percepcije na skali na čijem kraju je ocena “veoma korumpira­no” (eng. Highly Corrupt).  Korupcija u Srbiji je prisutna u svakod­nevnoj interakciji institucija i građana, pružanju i korišćenju javnih usluga, od­nosno u radu javnog sektora, i to počevši od njegovog najnižeg, korisničkog nivoa. Različita istraživanja, kako ona u zemlji, tako i ona koja sprovode globalno mere­nje percepcije korupcije, pokazuju da je za građane korupcija najvidljivija u zdrav­stvenom sistemu. Prepoznavanje korupcije kao jednog od sistemskih problema društva, ide korak uz korak sa priznanjem da se u njoj učestvuje kada se radi o pitanjima egzistencije.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead