Unapređenje upravljačkih kapaciteta menadžmenta srednjeg nivoa: Poziv i uslovi za konkurisanje

Crta je neprofitna, nevladina organizacija sa sedištem u Beogradu i 10 godina iskustva u javnom zastupanju. Misija Crte usmerena je na jačanje demokratske kulture u Srbiji, i osnaživanje građana da učestvuju u političkim procesima i aktivno zahtevaju odgovornost u radu institucija i predstavnika vlasti.

U okviru Crtine organizacione strukture, menadžment srednjeg nivoa odgovoran je za efikasno i efektivno upravljanje Crtinim kompleksnim programima. Kao lideri različitih programskih timova, članovi menadžmenta srednjeg nivoa koordinišu individualne projekte i inicijative, i zaduženi su za upravljanje dnevnim aktivnostima svojih timova kroz raspodelu zadataka, uloga i zaduženja između članova tima, nadzor nad sprovođenjem aktivnosti i kontrolu kvaliteta proizvoda i rezultata tima.

U cilju jačanja i razvoja kako individualnih timova tako i organizacije u celini, Crta poziva zainteresovane konsultante sa iskustvom u razvoju upravljačkih kapaciteta organizacija civilnog društva da se prijave i pruže podršku jačanju veština članova menadžmenta srednjeg nivoa, pre svega u oblasti donošenja odluka, facilitacije i upravljanja znanjem, davanju povratne informacije, upravljanja odnosima u timu kroz obuke i mentorstvo.


Cilj poziva

Ovaj poziv usmeren je na jačanje upravljačkih i liderskih veština i kapaciteta članova menadžmenta srednjeg nivoa, u cilju uspostavljanja što efikasnijeg i efektivnijeg sistema donošenja odluka, razmene znanja i informacija, facilitacije i vođenja Crtinih programa i programskih timova.

Detalje o procesu konkurisanja, zadacima i očekivanim ciljevima, možete pogledati ovde.