Šta rade birački odbori, a ko su posmatrači?

Veoma je važno napraviti razliku i znati koja je funkcija članova biračkog odbora, a koja nezavisnih posmatrača. Ako ste do sada imali nedoumicu oko ovih pitanja, sledeći odgovori će vam pomoći da konačno saznate sve o ulogama različitih aktera u izbornom procesu.

 

  • Šta su birački odbori i kako se formiraju?

 

Birački odbori su organi za sprovođenje izbora koji neposredno sprovode glasanje na biračkom mestu.

OIK donosi Rešenje o obrazovanju biračkih odbora i imenovanju predsednika i članova biračkih odbora u stalnom sastavu najkasnije 05. decembra 2018. godine u 24 časa . OIK takođe imenuje članove i zamenike članova biračkih odbora u proširenom sastavu i to najkasnije do 10. decembra 2018. godine u 24 časa .

U nadležnosti biračkih odbora je da obezbeđuju pravilnost i tajnost glasanja kao i da se staraju o održavanju reda na biračkom mestu.

Posle sprovedenog glasanja, birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mestu i dostavlja materijal koordinatorima OIK-a, u sedištima jedinica lokalne samouprave.

 

  • Ko su posmatrači?

 

Rad izborne komisije i biračkih odbora je javan, tako da rad organa za sprovođenje izbora mogu pratiti zainteresovani domaći i strani posmatrači, koji se akredituju u skladu sa pravilima koje određuje izborna komisija. Akreditovani posmatrači nemaju mogućnost uticaja na izborni proces, već samo beleže eventualne nepravilnosti u izbornom procesu, kako tokom kampanje, tako i tokom dana glasanja.

 

  • Koja je razlika između članova biračkih odbora i posmatrača?

 

Birački odbori predstavljaju izborne organe i njihova glavna uloga se ogleda u tome da sprovode sam proces glasanja na izborni dan. Birački odbor je sastavljen od članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu. Sa druge strane posmatrači predstavljaju lica koja prate rad biračkih odbora/izbornih komisija i omogućavaju da se izborni proces odvije na transparentan način i sa što manje eventualnih nepravilnosti. Birački odbori  dužni su da posmatračima omoguće nesmetano praćenje svake izborne radnje, ali se posmatrači ni na koji način ne smeju mešati u rad biračkih odbora.

 

  • Ako član biračkog odbora uvidi nepravilnost, šta može da uradi?

 

Ukoliko uoči nepravilnosti u postupku glasanja, član biračkog odbora može staviti usmenu ili pismenu primedbu koja mora biti uneta u zapisnik o radu biračkog odbora.