Javni poziv za članstvo u radnim grupama za izradu jedinstvenog izbornog zakona

Na osnovu analize stanja u svim fazama izbornog procesa u Srbiji,  jedan od ključnih zaključaka za unapređenje kvaliteta sprovođenja izbora je potreba da se svi zakoni koji regulišu izbornu materiju objedine u jedinstveni izborni zakon. 

Kao organizacija koja zagovara transparentnost u izradi nacrta zakona, CRTA pokreće proces razvoja zakonskog rešenja koji podrazumeva javnost u radu radnih grupa, kriterijume za članstvo, učešće i konsultovanje javnosti kroz dvosmernu komunikaciju, dostupnost dokumenata iz procesa rada i redovno informisanje javnosti o samom procesu.

Sa ciljem da ovaj proces rezultira kvalitetnim predlogom jedinstvenog izbornog zakona raspisujemo javni poziv za članstvo u radnim grupama. Pozivamo sve zainteresovane pojedince koji imaju akademsko iskustvo u izborima, izbornim procesima i izbornom zakonodavstvu, da se prijave za članstvo u radnim grupama. Radne grupe će raditi na predlozima za rešavanje ključnih kategorija  problema u izbornom procesu kako bi se došlo do novih rešenja koja će biti u skladu sa međunarodnim standardima za organizovanje i sprovođenje izbora i koja će garantovati postojanje efikasnih mehanizama za sprečavanje zloupotreba svih vrsta.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti za rad na rešavanju jedne ili najviše dve kategorije problema koje su ovde navedene:

1. Izborni organi (izbor, članstvo, nadležnosti, procedure rada);
2. Birački spisak;
3. Zloupotreba javnih resursa i pozicije javnih funkcionera u kampanji;
4. Transparentnost izbornog procesa i otvorenost u radu organa za sprovođenje izbora;
5. Mediji u izbornom procesu;

Po formiranju radnih grupa za svaku od prepoznatih kategorija problema (ukupno 5), uslediće poziv za prvi sastanak svake pojedinačne radne grupe.

Angažman članova radnih grupa obuhvata rad na jednoj od navedenih kategorija problema, u periodu od novembra 2018. do jula 2019. godine. Od članova radnih grupa očekuje se prisustvo na najmanje četiri redovna sastanka, redovna komunikacija oko definisanja predloga rešenja za prepoznate probleme u izabranoj radnoj oblasti, kao i prisustvo na dodatnim sastancima po potrebi i dogovoru grupe.  Prvi sastanci radnih grupa planirani su za period od 10. do 28. decembra 2018. godine.

CRTA će, za rad u radnim grupama, snositi sve potencijalne troškove organizacije, kao i  eventualnih putovanja članova radnih grupa.


Svi koji žele da se prijave treba da pošalju:

  • Radnu biografiju sa kontakt podacima (telefon, e-mail, adresa)
  • Informaciju za koju radnu grupu se prijavljuju (prijava je moguća za najviše 2 radne grupe)
  • Opis svog prethodnog rada i iskustva u vezi sa izborima (ukoliko nije deo biografije)
  • Opis stanja odnosno problema u jednoj izbornoj oblasti po izboru, uz predlog rešenja (dužina: do 2 strane A4)

Uslovi za prijavu kandidata:

  • Dokazano radno iskustvo u izbornom procesu (poznavanje izbornih pravila i procedura, zakonskih i podzakonskih akata, kao i samog procesa)
  • Iskustvo u proučavanju primene propisa u izbornom zakonodavstvu ili istraživački rad na temu izbora
  • Akademsko zvanje: poželjno, ne i obavezno, završeni Pravni fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka

Sve navedeno je potrebno poslati najkasnije do petka 7.12.2018. godine u 17h na: [email protected]. Proces selekcije članova radnih grupa završava 10. decembra 2018, kada će kandidati biti obavešteni o ishodu javnog poziva.

Celokupni formalni poziv možete preuzeti ovde.