NAŠE INICIJATIVE

Država i dalje ignoriše suštinske izborne probleme

Mišljenje Radne grupe Vlade Srbije za saradnju sa OEBS/ODIHR o merama koje treba preduzeti radi unapređenja izbornog procesa, predstavljeno na sastanku 1. marta koji je Crta pratila u svojstvu posmatrača, neće doprineti otklanjanju ključnih problema izbora u Srbiji

Na osnovu analize mišljenja, Crta, kao organizacija koja se bavi izbornim procesom, zaključuje da, iako se predlažu i neke dobre mere, država ponovo propušta priliku da prepozna suštinske probleme i radi na rešenjima koja bi doprinela unapređenju kvaliteta izbornog procesa

Mišljenjem su u potpunosti zanemareni zloupotreba javnih resursa i javne funkcije, problemi u finansiranju kampanje, pritisci na birače, kao i neravnopravna medijska zastupljenost izbornih aktera koje su i ODIHR i domaći posmatrači označili kao najproblematičnije i prioritetne oblasti za rešavanje nakon izbora 2020. godine. Umesto da se pristupi ponovnoj analizi i prepoznavanju problema kada se radi o zloupotrebi javnih resursa, finansiranju kampanje i pritiscima na birače, Radna grupa navodi samo zakonske izmene usvojene 2019. godine i ne ostavlja prostor za dalja unapređenja. Kada se radi o medijima, Crta smatra da mišljenje sadrži mere koje neće suštinski rešiti problem medijske neravnopravnosti, već da mogu izazvati dodatne nejasnoće u postupanju i tumačenju nadležnosti između Regulatornog tela za elektronske medije i Nadzornog odbora Skupštine Srbije. Takođe, rešenja koja se odnose na upotrebu pravnih lekova predstavljaju korak unazad i mogu dovesti do sužavanja prava na izjavljivanje prigovora od strane birača. Zabrinjava i činjenica da Radna grupa ne prepoznaje i neophodnost sprovođenja verifikacije biračkog spiska, kako bi se utvrdilo njegovo stanje. 

Kao dobre predloge Crta ocenjuje mere poput kazni za elektronske medije koji krše propise o izveštavanju u izbornoj kampanji za čiju je primenu nadležan REM, kao i pripremu novog pravilnika REM-a koji će se odnositi i na komercijalne pružaoce medijskih usluga što je inače važilo do 2020. godine. Pozitivne mere su i unapređenje objavljivanja zapisnika sa biračkih mesta kao i planirana zakonska regulacija pojedinih pitanja koja su do sada bila predmet podzakonskih akata, poput položaja posmatrača, čime će njihova primena biti zagarantovana u svakim narednim izborima. 

Da podsetimo, OEBS/ODHIR je 2020. godine zvanično uradio procenu ispunjenosti svojih 56 preporuka koje uključuju i one koje su ponavljane iz prethodnih ciklusa. Evaluacija pokazuje da, od parlamentarnih i predsedničkih izbora 2012. godine, nijedna preporuka nije u potpunosti ispunjena, da je tek 6 preporuka „delimično ispunjeno“, a samo dve su „uglavnom ispunjene“. Ostalih 48 preporuka imaju status neispunjenih, što Srbiju stavlja u rang država u regionu koje imaju najniži nivo usklađenosti kvaliteta izbornog procesa sa OEBS/ODHIR standardima.

Crta je poslala Radnoj grupi svoju analizu i komentare na “Mišljene o merama koje treba preduzeti radi unapređenje izbornog procesa”. Detaljna analiza i komentari nalaze se ovde.