Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, podrazumeva vaše pravo da tražite i dobijete informacije u vezi sa radom organa javne vlasti.