{"status":"ok","elements":"
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Spre\u010davanje zloupotrebe javnih resursa<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Spre\u010davanje zloupotrebe javnih resursa u predizbornoj kampanji je jedna od najva\u017enijih oblasti za unapre\u0111enje izbornih uslova u Srbiji. Neophodno je da se u ovom polju zakonodavstvo i praksa Republike Srbije usaglasi sa me\u0111unarodnim standardima i primerima dobre prakse. Potrebno je spre\u010diti zloupotrebu novca poreskih obveznika tokom izbornih procesa sa jedne strane i ukinuti mogu\u0107nost funkcionerske kampanje na drugoj, kako bi se omogu\u0107ila ravnopravnost u\u010desnika u izbornoj trci.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Narodna skup\u0161tina Republike Srbije: hram ili paravan demokratije?<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Republika Srbija je Ustavom iz 2006. godine definisana kao dr\u017eava zasnovana na vladavini prava i na\u010delima gra\u0111anske demokratije, s Narodnom skup\u0161tinom kao najvi\u0161im predstavni\u010dkim telom i nosiocem ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, preko koga gra\u0111ani ostvaruju svoju suverenost. Ustav me\u0111u svojim na\u010delima isti\u010de vladavinu prava, koja se ostvaruju podelom vlasti na zakonodavnu, izvr\u0161nu i sudsku, \u010diji odnos se zasniva na sistemu me\u0111usobne \u201ekontrole\u201c i ravnote\u017ee.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Slobodan pristup informacijama u Srbiji: iskustva, problemi i perspektive<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Pravo na slobodan pristup informacijama kao posebno pravo, koje se vremenom izdvojilo iz slobode izra\u017eavanja, prava na privatnost (privatni i porodi\u010dni \u017eivot) i prava na pravi\u010dno su\u0111enje kao fundamentalnih ljudskih prava, nastalo je kao rezultat razvoja savremene pravne dr\u017eave i participativne demokratije, u kojoj gra\u0111anin postaje \u201e\u010detvrta vlast\u201d i aktivni u\u010desnik u dru\u0161tvenim procesima.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Procedura predlaganja ustavnih amandmana<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Va\u017ee\u0107i ustav u Na\u010delima odre\u0111uje nosioce suverenosti i navodi da suverenost poti\u010de od gra\u0111ana, koji je vr\u0161e referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Interesantno je pomenuti kako je tekla procedura usvajanja va\u017ee\u0107eg ustava.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n