{"status":"ok","elements":"
\n
\n \n \n
\n \"\" <\/div>\n <\/a>\n \n
\n \n

Mediji u Srbiji – u slobodnom padu<\/h2>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n \n

U Srbiji se o stanju slobode medija poslednjih godina vode dva paralelna monologa. Iz vladaju\u0107e strukture poru\u010duju da su \u201ezadovoljni i ponosni na slobodu medija u Srbiji\u201c te da je \u201eSrbija evropski \u0161ampion u slobodi medija\u201d. Sa druge strane, organizacije civilnog dru\u0161tva vr\u0161e brojna istra\u017eivanja koja pokazuju da je stanje u medijima alarmantno, a iz strukovnih udru\u017eenja svakodnevno ukazuju na zloupotrebe u primeni medijskih zakona i izuzetno te\u017eak materijalni i profesionalni status novinara.\u00a0 Tokom 2018. godine zabele\u017een je veliki broj verbalnih i fizi\u010dkih napada na novinare, a u\u010dinak istra\u017enih organa u procesuiranju ovih napada izuzetno je nizak. Zavisnost medija od centara mo\u0107i, pritisci kao i lo\u0161 ekonomski polo\u017eaj novinara za posledicu imaju \u0161irenje autocenzure, tabloidizaciju i pad eti\u010dkih standarda koji se mogu izdvojiti kao osnovne karakteristike medijske scene u Srbiji.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n \n \n
\n \"\" <\/div>\n <\/a>\n \n
\n \n

Istra\u017eivanje \u201eU\u010de\u0161\u0107e gra\u0111ana u demokratskim procesima u Srbiji 2018.godine\u201c<\/h2>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n \n

Cilj istra\u017eivanja je da utvrdi stepen spremnosti gra\u0111ana i gra\u0111anki Srbije da u\u010destvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz razli\u010ditih oblika gra\u0111anske participacije – od glasanja na izborima do pokretanja i u\u010de\u0161\u0107a u konkretnim akcijama, i da prati promene u stepenu u\u010de\u0161\u0107a tokom vremena.\u00a0Istra\u017eivanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja dru\u0161tva. Mera u kojoj su gra\u0111ani i gra\u0111anke spremni da se uklju\u010de u dru\u0161tvene procese, da iskoriste svoja gra\u0111anska prava i uti\u010du na donosioce odluka jeste pokazatelj \u201czdravlja\u201d jednog dru\u0161tva.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n \n \n
\n \"\" <\/div>\n <\/a>\n \n
\n \n

CRTA preporuke za unapre\u0111enje izbornih uslova do 2020. godine<\/h2>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n \n

U ovom dokumentu su izdvojene samo one preporuke za koje CRTA veruje da, uz postojanje politi\u010dke volje i me\u0111usobnog razumevanja relevantnih aktera, mogu biti sprovedene do izbora 2020. godine, a \u010dije ispunjenje je va\u017ean po\u010detak za sistemsko i celovito unapre\u0111enje kvaliteta izbornog procesa.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n \n \n
\n \"\" <\/div>\n <\/a>\n \n
\n \n

Kapacitet i efikasnost izborne administracije<\/h2>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n \n

Izborna administracija trebalo bi da se kre\u0107e u pravcu profesionalizacije rada, i u pogledu izbornih komisija, i bira\u010dkih odbora. Izborne komisije trebalo bi da imaju ve\u0107a ovla\u0161\u0107enja i da se sastoje od pravnika koji bi bili nezavisni od politi\u010dkih uticaja. Tako\u0111e, trenutni na\u010din sprovo\u0111enja obuka bira\u010dkih odbora ne daje o\u010dekivane rezultate u praksi, pa bi ih trebalo sistematizovati i unaprediti.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n \n \n
\n \"\" <\/div>\n <\/a>\n \n
\n \n

Pravna sigurnost i za\u0161tita izbornog prava<\/h2>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n \n

Izborna administracija je \u010desto primorana da tuma\u010di razli\u010dite paralelne zakone i propise \u0161to, imaju\u0107i u vidu male kapacitete stru\u010dnih slu\u017ebi, umanjuje pravnu sigurnost u oblast izbornog prava i smanjuje poverenja gra\u0111ana u izborni proces. Izborno zakonodavstvo trebalo bi da se kodifikuje u jedinstveni izborni zakonik koji bi na jednommestu obuhvatio sve odredbe iz razli\u010ditih zakona koje se neposredno odnose na izborni proces.<\/p>\n <\/div>\n