Fokus: analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda

Trag fondacija u saradnji sa udruženjem CRTA i u okviru projekta „Real say on policy“ raspisuje poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje projektnih ideja koje se odnose na analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Analize treba da stvore uslove za unapređenje propisa i politika u različitim oblastima kako bismo kao društvo na bolji način odgovorili na potrebe samih građana/ki. Analize i predlozi praktičnih politika koje budu podržane kroz ovaj konkurs, treba da budu kreirane na jednostavan i razumljiv način kako bi se postojeće politike i propisi približili drugim organizacijama i građanima/kama.
Projekat „Real say on policy“ sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Fokus i oblasti konkursa
Poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u analizi javnih politika i javnom zastupanju. Izveštaji i analize javnih politika na jednostavan i razumljiv način treba da približe politike i propise, kao i predložena rešenja, drugim organizacijama civilnog društva i građanima/kama. Kroz ovaj konkurs biće podržane ideje koje se odnose na analize javnih politka u sledećim oblastima, za koje su građani/ke pokazali najviše interesovanja tokom izbora:

●  Ostvarivanje prava na rad; 
●  Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva
●  Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju; 
●  Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje; 
●  Biračko pravo građana (aktivno i pasivno); 
●  Pravo na pravično suđenje; 
●  Ljudska i građanska prava kroz ustavnu reformu. 

Očekivani rezultati
Budući dobitnici donacija treba da kreiraju analizu prethodnog stanja politika i propisa u okviru navedenih oblasti koja se odnosi na period do početka mandata nove Vlade Republike Srbije. Pored toga, neophodno je da za svaku od odabranih oblasti izrade i dva izveštaja o napretku koji će sadržati i preporuke za unapređenje propisa u ovim oblastima. Posebno naglašavamo da izveštaji treba da se odnose na sledeće vremenske periode: prvih 100 dana Vlade Republike Srbije, kao i izveštaj nakon šest meseci od izbora nove vlade.
Izveštaji i analize treba da posluže kao osnov za unapređenje propisa i politika u pravcu efikasnijeg ostvarivanja prava i sloboda građana Srbije. Analize i periodični izveštaji treba da obuhvate postojeće zakonske propise i javne politike, ali i da predlože nove zakonske i druge mehanizme koji bi doveli do pozitivnih promena u odabranim oblastima i tako unapredili kvalitet života gradjana/ki Srbije. Poželjno je u izveštaje i analize uključiti i komparativna iskustva i prakse iz drugih zemalja u odabranim oblastima.

Visina donacije:
Visina donacije je do 2500 $ pri čemu se do 20% sredstava može iskoristiti za operativne, a ostatak za programske troškove. Pod operativnim troškovima podrazumevaju se plate i režijski troškovi, a pod programskim troškovi koji su direktno vezani za projektne aktivnosti uključujući i honorare za osobe koje su angažovani na aktivnostima analize politika.
Kriterijumi za učešće u konkursu: 
Registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa područja Srbije koje imaju minimum dve godine iskustva u oblastima za koje se prijavljuju i koje imaju ostvarene rezultate u analizama javnih politika i u procesu javnog zastupanja.
Prijave profitnih inicijativa, državnih institucija, međunarodnih organizacija, partijskih i verskih organizacija, neće se razmatrati jer ne podležu uslovima ovog Poziva.
NAPOMENA: Organizacije civilnog društva  mogu aplicirati  sa samo jednim projektnim predlogom koji se odnosi na jednu,  tačno određenu, oblast navedenu u Pozivu za prijavu.

Kriterijumi za procenjivanje projektnih predloga:

◦  Jasno izložena ideja;
◦ Kapacitet organizacije i prethodno iskustvo u oblasti analize javnih politika i javnog zastupanja;
◦  Postignuti rezultati u oblastima na koje se odnosi projektni predlog;
◦  Dobro objašnjen (analiziran) problem kojim se projekat bavi;
◦  Realan i dostižan cilj;
◦  Jasna veza između ciljeva, zadataka i aktivnosti;
◦  Realan budžet u skladu sa aktivnostima;
◦ Mogućnost/potencijal za kreiranje aktivnosti javnog zastupanja na osnovu rezultata projektnih predloga.

Procedure i rokovi za učešće u konkursu:
Zainteresovane organizacije treba da pošalju projektni predlog sa kojim bi konkurisali za donaciju (na najviše 12 strana, font tahoma, veličina 11)Rok za podnošenje projektnih predloga  je 11. jul 2016. godine  (do 16h).

Poziv za prijavu sa uslovima konkursa i dokumenta neophodna za učešće na konkursu možete preuzeti na sledećim linkovima:
1.    POZIV ZA PRIJAVU
2.    PRIJAVNI FORMULAR
3.    FORMULAR ZA BUDZET

Za prijavu treba popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i FORMULAR ZA BUDZET. Navedena dokumenta potrebno je proslediti na sledeću e-mail adresu: [email protected] Po prijemu projektnih predloga, organizacije će dobiti povratnu informaciju o prijemu od strane kancelarije Trag fondacije.

Faze u konkursu:
Nakon prijema projektnih predloga pristiglih u naznačenom roku, sledeći su koraci:

1.    Izbor dobitnika donacija – Na osnovu pristiglih prijava, a u skladu sa kriterijumima konkursa, finalne predloge projekata razmatra posebno formiran Odbor za dodelu donacija, koji i donosi konačnu odluku o dodeli finansijske podrške (donacije). Odluku o dodeli sredstava Odbor će doneti do kraja jula 2016.godine

2.    Sprovođenje projektnih aktivnosti i izveštavanje – Nakon potpisanih ugovora o donaciji, dobitnici donacija kreću u sprovođenje projektnih aktivnosti. Tokom realizacije projekta sve podržane inicijative imaće stručnu i tehničku podršku Trag fondacije i tima CRTA. Nakon završetka projektnih aktivnosti podržane inicijative šalju narativni i finansijski izveštaj Trag fondaciji, čiji će rokovi biti definisani u ugovoru o donaciji. Rok za završetak projektnih aktivnosti i ostvarenje projektnih rezultata je 15. februar 2017. godine.

Za dodatne informacije možete kontaktirati:
Vladimira Radojičića  – Menadžer programa javnih politika Trag fondacije
@: [email protected]

Preuzmite dokument

Koalicija organizacija civilnog društva, gde je CRTA jedan od vodeća tri partnera, u narednih godinu dana će realizovati incijativu “Real Say on Policy” sa ciljem unapređenja komunikacije građana i njihovih izabranih predstavnika.

Izgradnja poverenja između građana i njihovih predstavnika, stvaranje prostora za uključivanje građana u procese donošenja odluka, razvoj mehanizma za prosleđivanje predloga građana ka parlamentu, čine osnovne elemente ove inicijative. Pored CRTE, vodeći partneri u ovoj incijativi su Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Trag fondacija i Slavko Ćuruvija Fondacija dok će kroz samu realizaciju biti podržano 20 organizacija civilnog društva i medijskih organizacija.

Za realizaciju ove inicijative, CRTA je sa partnerima dobila donaciju na javnom konkursu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u iznosu od 450.000 dolara.

CRTA će u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Trag fondacijom, Slavko Ćuruvija Fondacijom i još 20 organizacija civilnog društva i medijskih partnera sprovoditi sledeće aktivnosti:

U predizobrnom periodu CRTA će razviti alat kojim ćemo približiti biračima partijske i koalicione platforme i programe.  CRTA i Slavko Ćuruvija fondacija sa još nekoliko medijskih partnera će pratiti na koji način mediji izveštavaju o pitanjima od značaja za birače. Nacionalna koalicija za decentralizaciju će u saradnji sa 16 organizacija civilnog društva pokrenuti kampanju “Postavi pravo pitanje” u cilju uspostavljanja dijaloga između građana i kandidata za narodne poslanike.

Glavni fokus incijative “Real Say on Policy” odnosi na postizborni period tokom kojeg će  CRTA pratiti ispunjenje predizbornih obećanja kandidata za poslanike i osnaživati dijalog između građana i njihovih predstavnika. Trag fondacija i CRTA će u partnerstvu sa šest organizacija civilnog društva izrađivati sažetke predloga zakona, kao i ex ante analize za zakone od velikog interesa za društvo. Za teme od najvećeg značaja za društvo CRTA će organizovati javne debate. Aktivnosti u okviru ovog jednogodišnjeg projekta, CRTA će primarno realizovati u okviru inicijative Otvoreni parlament sa fokusom na novi saziv Narodne skupštine. Na portalu Otvoreni parlament biće kreiran online alat putem kojeg će građani moći da glasaju da li su za ili protiv nekog predloga zakona i te informacije će dolaziti do poslanika.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Trag fondacija će razviti program podrške za organizacije civilnog društva za uspostavljanje dijaloga između građana i njihovih predstavnika u vezi sa konkrentim zakonskim rešenjima i povezivanje građana i poslanika i na lokalnom nivou.

Takođe, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Trag fondacija će podržati do pet umetničkih udruženja u cilju podsticanja debate na temu uloge građana u modernim demokratijama, a biće i organizovana nacionalna koferencija “U potrazi za aktivizmom u Srbiji”.