Prva „Nedelja prava javnosti da zna“ u Srbiji počeće u ponedeljak 24. septembra, a završiće se u petak 28. septembra obeležavanjem „Međunarodnog dana prava javnosti da zna“ koji se obeležava širom sveta. Tim povodom u okviru kampanje „Srbija do informacija“ u više gradova u Srbiji (Prijepolje, Užice, Valjevo, Smederevo, Sombor) tokom „Nedelje prava javnosti da zna“ biće organizovane ulične akcije pod nazivom „Ako želiš informacije od javnog značaja, zašto ne pišeš Deda Mrazu?“. Cilj akcije je da se građani informišu na interesantan način o ovom važnom pravu.

 

Pravo javnosti da zna je veoma važno pravo koje kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogućava svim građanima da imaju uvid u rad javnih institucija koje se finansiraju njihovim novcem. Ovaj Zakon omogućio je građanima da saznaju mnoge činjenice od javnog interesa koje bi ostale sakrivene od očiju javnosti.

 

Nacrt izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je tokom proleća predstavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ukazuje na nameru države da javnosti oteža uvid u rad javnih institucija. Od građana se očekuje da plaćaju i da ne pitaju kako se troši njihov novac.

 

Da podsetimo, grupa organizacija civilnog društva koju čine između ostalih Beogradski centar za bezbednosnu politiku, CRTA, Pravni skener, Građanske inicijative, Slavko Ćuruvija Fondacija, Transparentnost Srbija, BIRN, Partneri Srbija i Fondacija za otvoreno društvo Srbija pokrenula je inicijativu za odbranu prava javnosti da zna. Inicijativa je do sada okupila 80 građanskih i medijskih udruženja i organizacija.

 

Organizacije su ukazale da je veoma štetna odredba Nacrta zakona kojom se predviđa izuzimanje dela preduzeća (društva kapitala) koja raspolažu značajnom javnom imovinom od obaveze davanja informacija koje se odnose na njihov rad. Takođe, mogućnost da organi vlasti vode upravni spor protiv obavezujućih, konačnih i izvršnih rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nije u skladu sa načelom zakonitosti. Tokom javne rasprave 1.200 građana poslalalo je komentare nadležnom Ministarstvu da se ove štetne odredbe ne usvoje, ali do danas Ministarstvo nije obavestilo javnost da li su komentari prihvaćeni ili ne.

 

Crti je danas u Beču  na svečanoj ceremoniji dodeljena OEBS nagrada „Democracy Defender“ za 2018. godinu. Nagrada se dodeljuje  pojedincima ili grupama za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava, u duhu Helsinške deklaracije i drugih principa i vrednosti OEBS-a. Nagrada  “Democracy Defender” je uspostavljena  2016. godine sa ciljem da se oda priznanje civilnom društvu za  doprinos odbrani i promociji demokratije.

Direktorka CRTE Vukosava Crnjanski je ovom prilikom izjavila da je „ova nagrada za sve ljude koji su nas inspirisali i motivisali da nikada ne odustanemo od borbe za demokratiju“ i da ova „nagrada dolazi u vreme kada se prostor za napore civilnog društva sužava, ne samo u Srbiji već i u mnogim delovima OEBS regije“ .  

Danas smo svi svedoci da čak ni razvijene demokratije nisu imune na nazadovanje demokratije. Stubovi demokratije – slobodni i fer izbori, vladavina prava, ljudska prava i sloboda medija – uzdrmani su širom sveta.

Demokratija ne obećava jednostavna rešenja. Ona nije predstava za jednog aktera. Ona ne dolazi preko noći, niti je pitanje isključivo za nekog drugog. Borba za demokratiju nije ni laka ni trenutna. Ona nikada ne prestaje. Svesni toga, mi smo odlučili da ne odustanemo, ali taj put ne možemo da pređemo sami, kao što i ovu nagradu nismo zaslužili sami. Naša bitka za demokratiju u Srbiji traje više od deset godina. Mi radimo zajedno sa ljudima u borbi za stvarne demokratske promene i stvaranju društva u kome građani grade demokratiju. Naš cilj je da osnažimo ljude, jer se naš uspeh meri snagom i hrabrošću onih koji su uplašeni, jačinom glasa onih čiji se glas ne čuje i poštovanjem prava onih koji su obespravljeni“ naglasila je Vukosava Crnjanski.

Naša organizacija je dobitnik OEBS nagrade „Democracy Defender“ (Branioc demokratije) za 2018. godinu. Nagrada se dodeljuje  pojedincima ili grupama za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava, u duhu Helsinške deklaracije i drugih principa i vrednosti OEBS-a. Nagrada  “Democracy Defender” je uspostavljena  2016. godine sa ciljem da se oda priznanje civilnom društvu za  doprinos odbrani i promociji demokratije.

U obrazloženju odluke, navedeno je da je CRTA dala izuzetan doprinos razvoju demokratije u Srbiji i da su Crtine inicijative uticale na povećanje transparentnosti javnih institucija, uključile veliki broj građana u demokratske procese, dok je njen rad u praćenju izbora prepoznat kao profesionalan, nepristrasan i neprocenjivi u informisanju javnosti u Srbiji. Takođe, u obrazloženju se navodi i da „imajući u vidu da se prostor za delovanje civilnog društva u pojedinim zemljama članicama OEBS-a sve više sužava i da napadi na branioce ljudskih prava postaju sve učestaliji, obaveza OEBS-ovih vlada je da zaustavi ovaj zabrinjavajući trend, i da osigura razvoj i napredak civilnog društva„.

Ovo je nagrada za sve ljude koji su nas inspirisali i motivisali da nikada ne odustanemo od borbe za demokratiju. Nastavićemo da se borimo za demokratsko društvo gde su građani slobodni i jednaki pred zakonom, gde institucije štite javni interes, gde su mediji nezavisni – u društvu u kome je odgovornost osnovna vrednost. Pomagaćemo izgradnju i jačanje demokratije i dalje, a branićemo je iz sve snage onda kada je ugrožena.“ izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE.

Svečana ceremonija dodele nagrade održaće se u Beču 16. marta 2018. godine.

Više na: https://osce.usmission.gov/democracy-defender-award-winner-2018/

Fokus: analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda

Trag fondacija u saradnji sa udruženjem CRTA i u okviru projekta „Real say on policy“ raspisuje poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje projektnih ideja koje se odnose na analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Analize treba da stvore uslove za unapređenje propisa i politika u različitim oblastima kako bismo kao društvo na bolji način odgovorili na potrebe samih građana/ki. Analize i predlozi praktičnih politika koje budu podržane kroz ovaj konkurs, treba da budu kreirane na jednostavan i razumljiv način kako bi se postojeće politike i propisi približili drugim organizacijama i građanima/kama.
Projekat „Real say on policy“ sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Fokus i oblasti konkursa
Poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u analizi javnih politika i javnom zastupanju. Izveštaji i analize javnih politika na jednostavan i razumljiv način treba da približe politike i propise, kao i predložena rešenja, drugim organizacijama civilnog društva i građanima/kama. Kroz ovaj konkurs biće podržane ideje koje se odnose na analize javnih politka u sledećim oblastima, za koje su građani/ke pokazali najviše interesovanja tokom izbora:

●  Ostvarivanje prava na rad; 
●  Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva
●  Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju; 
●  Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje; 
●  Biračko pravo građana (aktivno i pasivno); 
●  Pravo na pravično suđenje; 
●  Ljudska i građanska prava kroz ustavnu reformu. 

Očekivani rezultati
Budući dobitnici donacija treba da kreiraju analizu prethodnog stanja politika i propisa u okviru navedenih oblasti koja se odnosi na period do početka mandata nove Vlade Republike Srbije. Pored toga, neophodno je da za svaku od odabranih oblasti izrade i dva izveštaja o napretku koji će sadržati i preporuke za unapređenje propisa u ovim oblastima. Posebno naglašavamo da izveštaji treba da se odnose na sledeće vremenske periode: prvih 100 dana Vlade Republike Srbije, kao i izveštaj nakon šest meseci od izbora nove vlade.
Izveštaji i analize treba da posluže kao osnov za unapređenje propisa i politika u pravcu efikasnijeg ostvarivanja prava i sloboda građana Srbije. Analize i periodični izveštaji treba da obuhvate postojeće zakonske propise i javne politike, ali i da predlože nove zakonske i druge mehanizme koji bi doveli do pozitivnih promena u odabranim oblastima i tako unapredili kvalitet života gradjana/ki Srbije. Poželjno je u izveštaje i analize uključiti i komparativna iskustva i prakse iz drugih zemalja u odabranim oblastima.

Visina donacije:
Visina donacije je do 2500 $ pri čemu se do 20% sredstava može iskoristiti za operativne, a ostatak za programske troškove. Pod operativnim troškovima podrazumevaju se plate i režijski troškovi, a pod programskim troškovi koji su direktno vezani za projektne aktivnosti uključujući i honorare za osobe koje su angažovani na aktivnostima analize politika.
Kriterijumi za učešće u konkursu: 
Registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa područja Srbije koje imaju minimum dve godine iskustva u oblastima za koje se prijavljuju i koje imaju ostvarene rezultate u analizama javnih politika i u procesu javnog zastupanja.
Prijave profitnih inicijativa, državnih institucija, međunarodnih organizacija, partijskih i verskih organizacija, neće se razmatrati jer ne podležu uslovima ovog Poziva.
NAPOMENA: Organizacije civilnog društva  mogu aplicirati  sa samo jednim projektnim predlogom koji se odnosi na jednu,  tačno određenu, oblast navedenu u Pozivu za prijavu.

Kriterijumi za procenjivanje projektnih predloga:

◦  Jasno izložena ideja;
◦ Kapacitet organizacije i prethodno iskustvo u oblasti analize javnih politika i javnog zastupanja;
◦  Postignuti rezultati u oblastima na koje se odnosi projektni predlog;
◦  Dobro objašnjen (analiziran) problem kojim se projekat bavi;
◦  Realan i dostižan cilj;
◦  Jasna veza između ciljeva, zadataka i aktivnosti;
◦  Realan budžet u skladu sa aktivnostima;
◦ Mogućnost/potencijal za kreiranje aktivnosti javnog zastupanja na osnovu rezultata projektnih predloga.

Procedure i rokovi za učešće u konkursu:
Zainteresovane organizacije treba da pošalju projektni predlog sa kojim bi konkurisali za donaciju (na najviše 12 strana, font tahoma, veličina 11)Rok za podnošenje projektnih predloga  je 11. jul 2016. godine  (do 16h).

Poziv za prijavu sa uslovima konkursa i dokumenta neophodna za učešće na konkursu možete preuzeti na sledećim linkovima:
1.    POZIV ZA PRIJAVU
2.    PRIJAVNI FORMULAR
3.    FORMULAR ZA BUDZET

Za prijavu treba popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i FORMULAR ZA BUDZET. Navedena dokumenta potrebno je proslediti na sledeću e-mail adresu: [email protected] Po prijemu projektnih predloga, organizacije će dobiti povratnu informaciju o prijemu od strane kancelarije Trag fondacije.

Faze u konkursu:
Nakon prijema projektnih predloga pristiglih u naznačenom roku, sledeći su koraci:

1.    Izbor dobitnika donacija – Na osnovu pristiglih prijava, a u skladu sa kriterijumima konkursa, finalne predloge projekata razmatra posebno formiran Odbor za dodelu donacija, koji i donosi konačnu odluku o dodeli finansijske podrške (donacije). Odluku o dodeli sredstava Odbor će doneti do kraja jula 2016.godine

2.    Sprovođenje projektnih aktivnosti i izveštavanje – Nakon potpisanih ugovora o donaciji, dobitnici donacija kreću u sprovođenje projektnih aktivnosti. Tokom realizacije projekta sve podržane inicijative imaće stručnu i tehničku podršku Trag fondacije i tima CRTA. Nakon završetka projektnih aktivnosti podržane inicijative šalju narativni i finansijski izveštaj Trag fondaciji, čiji će rokovi biti definisani u ugovoru o donaciji. Rok za završetak projektnih aktivnosti i ostvarenje projektnih rezultata je 15. februar 2017. godine.

Za dodatne informacije možete kontaktirati:
Vladimira Radojičića  – Menadžer programa javnih politika Trag fondacije
@: [email protected]

Preuzmite dokument

Branitelji ljudskih prava brane prava drugih!

Branitelji ljudskih prava preduzimaju veliki rizik braneći prava zajednice. Front Line Defenders su upravo objavili novi kratki promotivni video koji objašnjava šta branitelji ljudskih prava rade i zašto su važni. Pozivamo vas da im pružite podršku i glasate za njihov video u okviru takmičenja „Better together“.

Link za glasanje: http://2015.bettertogether.ie/video/protect-one-empower-thousand