Republika Srbija je Ustavom iz 2006. godine definisana kao država zasnovana na vladavini prava i načelima građanske demokratije, s Narodnom skupštinom kao najvišim predstavničkim telom i nosiocem ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, preko koga građani ostvaruju svoju suverenost. Ustav među svojim načelima ističe vladavinu prava, koja se ostvaruju podelom vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, čiji odnos se zasniva na sistemu međusobne „kontrole“ i ravnoteže.

Važeći ustav u Načelima određuje nosioce suverenosti i navodi da suverenost potiče od građana, koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Interesantno je pomenuti kako je tekla procedura usvajanja važećeg ustava.

Ne umanjujući značaj drugih nezavisnih institucija, građani su najviše upućeni na Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u zaštiti svojih ljudskih prava. To je, sa jedne strane, tako usled delokruga rada ovih institucija, a sa druge, usled toga što su postupci pred ovim organima besplatni za građane i lišeni strogih formalnih zahteva, koji po pravilu prate druge postupke za ostvarivanje zaštite prava.

Na osnovu sprovedenih analiza i istraživanja ogranizacija CRTA je, u saradnji sa parterima iz regionalne mreže organizacija civilnog društva „ActionSEE“, izradila Mapu puta dobre uprave za državne organe u Republici Srbiji.

Za sada su na sajtu izvestaj.rs objavljeni izveštaji Zaštitnika građana u otvorenom formatu, što znači da se vrlo jednostavno mogu analizirati i porediti. Korisnici sajta tako mogu porediti preporuke Ombudsmana po različitim oblastima u poslednje tri godine.

Tako se, na primer, može videti kako je rastao broj pritužbi građana, dok se određene preporuke Ombudsmana iz godine u godinu ponavljaju – primera radi tri godine za redom Zaštitnik građana preporučuje donošenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kako bi svi građani imali jednak pristup pravdi.

 Isto tako, donošenje posebnog zakona radi istrage slučajeva nestalih beba, u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava, nalazi se među preporukama i 2013, i 2014. i 2015. godine.

Planirano je da u toku naredne godine budu objavljeni godišnji izveštaji i drugih nezavisnih državnih organa – Agencije za borbu protiv korupcije, Državne revizorske institucije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Inače, nezavisne institucije imaju ključnu ulogu za uspostavljanje vladavine prava u jednoj državi, pa je važno da javnost ima mogućnost da prati da li se i kako menjaju njihovi nalazi i preporuke. Zbog toga se izveštaji objavljuju u otvorenom formatu, jer to omogućava lakšu pretragu izveštaja, poređenje po oblastima i poređenje stanja kroz godine.