Algoritmi kao delovi softvera koji se koriste u donošenju odluka koje mogu imati uticaja na dobrobit građana su predmet debate u Zapadnim državama, ali u Centralnoj i Istočnoj Evropi javnost još uvek nije dovoljno upoznata sa ovim procesima. Međutim to ne znači da se automatizovano donošenje odluka ne koristi u regionu. Istraživači CRTA učestvovali su u prvom istraživanju koje je mapiralo postojeće prakse i koje je ustanovilo da se u Srbiji, kao i u ostalim državama, algoritmi često koriste u donošenju odluka, ali i da ne postoje politike koje regulišu ovu malo poznatu ali veoma dinamičnu i važnu oblast.

Ove preporuke trebalo bi da posluže donosiocima odluka u kreiranju politika kojima bi se upotreba algoritama u donošenju odluka učinila odgovornijom i transparentnijom. Preporuke su nastale na osnovu izveštaja koji su zajedno proizveli istraživači iz ePaństwo Foundation (Poljska), KohoVolit.eu (Češka i Slovačka), IDFI (Gruzija), K-Monitor (Mađarska) i CRTA na osnovu istraživanja obavljenog između novembra 2018. i aprila 2019. Ceo izveštaj alGOVrithms – the State of Play dostupan je na engleskom jeziku, a više informacija o istraživanju dostupno je na stranici ePaństwo Foundation.

Wilton Park, izvršna agencija Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije i organizacija CRTA, organizovali su konferenciju “Dobro upravljanje i efikasnost građanskog učešća”  u hotelu Falkenstainer.

 

Svrha ovog događaja je da pruži prostor za dijalog o pravcima za unapređenje principa dobre uprave u izbornom procesu kao i van izbornog procesa kroz mehanizme javnih rasprava i narodne (građanske) inicijative. Pravo građana da glasaju i izražavaju svoje mišljenje su kamen temeljac demokratskog društva. Građanski angažman je osnovni preduslov za otvorenu i odgovornu vladu, stabilne i efikasne demokratske institucije i dobro zastupanje interesa zajednice u procesu donošenja politika. Održivost interakcije između građana i institucija je moguća kada su principi dobrog upravljanja čvrsto postavljeni. Kao rezultat konferencije kreirane su preporuke koje treba da doprinesu otvorenom, odgovornom i participativnom upravljanju u Srbiji.

 

Na konferenciji su učestvovali:

 

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, rekla je na konferenciji “Dobra uprava i efikasnost građanskog učešća”, koju su organizovali Wilton Park i CRTA uz podršku Britanske ambasade, da su građanska angažovanost i učešće javnosti u kreiranju politika ključna obeležja otvorene i odgovorne vlade, a način komunikacije između građana i institucija ključna je komponenta toga. Godišnje istraživanje organizacije CRTA “Učešće građana u demokratskim procesima” pokazuje da je tek četvrtina građana Srbije zainteresovana za politiku dok više od tri četvrtine građana ne veruje da svojim angažmanom mogu da izazovu bilo kakvu promenu u društvu.

 «Potrebno je da negujemo dijalog, da zajedno radimo na tome da premostimo jazove, da prevazilazimo podele i da se tako usredsredimo na budućnost – jer svet nije crno-beo. Danas nam je više nego ikada ranije potreban konsenzus o važnim državnim i društvenim pitanjima, a konsenzus bez dijaloga nije moguć. Vlada mora da preduzima sve što može kako bi se fokusirala na svrsishodnu interakciju sa civilnim društvom i širom javnošću, posebno na način koji omogućava da se ta interakcija bazira na činjenicama i uvažavanju stavova onih koji drugačije misle. Najbogatija su ona društva koja svoj razvoj baziraju na dijalogu, diskusiji i poštovanju prava da se misli drugačije» izjavila je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

 Podaci iz istraživanja jesu alarm koji nas opominje da je potrebna hitna akcija različitih društvenih aktera kako bi se građanima vratila vera u efikasnost građanskog učešća. Poverenje, kao i učešće, moramo da gradimo – kroz otvoreni dijalog sa institucijama, kako kroz sam izborni proces tako i kroz demokratske procese između izbora” izjavila je direktorka CRTE Vukosava Crnjanski.

 

Posle više od 10 godina Wilton Park, izvršna agencija Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije organizovala je u Srbiji konferenciju sa ciljem da se podstakne dijaloga o pitanjima kvaliteta izbornih procesa i mehanizmima za učešće građana u periodu između izbora.

“Wilton Park je, poput parlamentarne demokratije, javnog servisa, ili vladavine prava, jedan od velikih britanskih brendova.  Izuzetno smo ponosni na kulturu dijaloga i otvorene razmene ideja koji se tamo neguju. Smatram da je veći stepen otvorenosti institucija i saradnje sa građanima zapravo jedini lek za podizanje kredibiliteta političkog procesa i vraćanja vere u demokratiju.  Wilton Park je posle više od 10 godina ponovo u Srbiji i verujem da je za učesnike konferencije ovaj novi susret koristan i podsticajan” izjavio je ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif.

Kao rezultat konferencije kreirane su preporuke koje treba da doprinesu otvorenom, odgovornom i participativnom upravljanju u Srbiji. Glavne preporuke podrazumevaju da, kada je su u pitanju javne rasprave, predlagač propisa treba da objavljuje priloge uz nacrte zakona i izveštaje o javnim raspravama. Zakon koji reguliše narodnu inicijativu, usvojen još 1994. godine i treba da se promeni tako da omogući građanima da se lakše organizuju i direktno utiču na odluke koje se tiču njihovih živote. Novi zakon bi trebalo da obezbedi duži rok za prikupljanje potpisa građana, blagovremeno izjašnjavanje skupštine u vezi sa inicijativom i adekvatnu sudsku zaštitu predlagača. U kontekstu uslova za održavanje slobodnih i fer izbora, potrebno je doneti jedinstveni izborni zakon i ojačati Republičku izbornu komisiju kroz profesionalizaciju članova i formiranje stalne stručne službe. Takođe, potrebno je usvojiti novi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije koji će precizirati odredbe kojima se definišu, ali i sankcionišu zloupotrebe javnih resursa u izbornom procesu. Potrebna je potpuna revizija načina funkcionisanja i rada REM-a koja podrazumeva promenu u načinu izbora članova i obezbeđivanju njene potpune nezavisnosti u zaštiti javnog interesa u radu elektronskih medija.

Na osnovu sprovedenih analiza i istraživanja ogranizacija CRTA je, u saradnji sa partnerima iz regionalne mreže organizacija civilnog društva „ActionSEE“, izradila Mapu puta dobre uprave za državne organe u Republici Srbiji. Mapa puta sadrži set konkretnih predloga koraka i mera za unapređenje dobre uprave u našoj zemlji.

Imajući u vidu da se dobra uprava temelji na četiri organizaciona principa: transparentnost, pristupačnost, integritet i efikasnost Mapa puta sadrži predloge koraka i mera za unapređenje trenutnog stanja u svakoj od četiri principa. Kako se u svim granama i nivoima vlasti primenjuju četiri organizaciona principa Mapa puta sadrži set predloga koraka i mera koji su namenjeni izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti kao i jedinicama loklane samouprave.

Kao polazno osnovište za izradu Mape puta iskorišćen je Indeks otvorenosti kao složeni indikator sastavljen od niza kvalitativnih i kvantitavnih indikatora koji mere stepen otvorenosti vlasti u zemljama Zapadnog Balkana. Merenje je vršeno u periodu od oktobra do kraja decembra 2016. godine. Na osnovu podataka i rezultata istraživanja, razvijene su i analize koje sadrže set preporuka i smernica za institucije.

Za merenje institucionalne otvorenosti, ACTION SEE partneri su, u skladu sa međunarodnim standardima, preporukama i primerima dobre prakse, kroz posebne kvalitativne i kvantitativne indikatore ocenjivali institucije na osnovu: pristupačnosti informacijama na zvaničnom veb sajtu institucije, kvaliteta pravnog okvira u svakom pojedinačnom slučaju, drugih izvora javnog informisanja i upitnika upućenih institucijama.

Preuzmite dokument

Na osnovu sprovedenih analiza i istraživanja ogranizacija CRTA je, u saradnji sa parterima iz regionalne mreže organizacija civilnog društva „ActionSEE“, izradila Mapu puta dobre uprave za državne organe u Republici Srbiji.

Ukupan indeks otvorenosti lokalnih samouprava u Srbiji je na veoma niskom nivou jer lokalne samouprave ispunjavaju ukupno 39 procenata postavljenih indikatora, zaključak je analize «Otvorenost lokalnih samouprava u Srbiji i regionu».  Analiza otvorenosti lokalnih samouprava u Srbiji obuhvatila je ocenu stanja u četiri oblasti: transparentnosti, pristupačnosti, integritetu i učinkovitosti, na slučajnom i reprezentativnom uzorku od 42 lokalne samouprave. Istraživanje je sprovela  CRTA, u saradnji sa parterima iz regionalne mreže organizacija civilnog društva „ActionSEE“ .

Iako je bi se očekivalo da otvorenost raste kako se krećemo ka nižim organima vlasti jer su oni u direktnom kontaktu sa građanima, rezultati analize pokazuju suprotno. Lokalne vlasti bi trebalo da ulože mnogo više napora kako bi uključili građane u donošenje odluka koje se direktno odražavaju na kvalitet njihovog života.

Kada je reč o transparentnosti, analiza pokazuje da lokalne samouprave u Srbiji ispunjavaju 44 odsto indikatora. Dok je transparentnost nešto veća po pitanju dostupnosti organizacionih informacija i javnih nabavki, najslabiji skor jedinice lokalne samouprave imaju u oblasti budžetske transparentnosti. Najveći problem lokalnih vlasti u oblasti transparentnosti budžeta predstavljaju konsultacije sa građanima. Samo u dve od ukupnog broja posmatranih lokalnih samouprava održavaju se konsultacije sa građanima o nacrtu budžeta i poziv na konsultacije se objavljuje na veb sajtu. Građanski budžet ne objavljuje 93 odsto uzorkovanih lokalnih samouprava što ukazuje da ovaj vid komunikacije sa građanima na lokalnom nivou uopšte nije zaživeo.

Lokalne samouprave ispunjavaju trećinu indikatora koji se odnose na pristupačnost. Info centar (biro ili kancelarija za građane za izdavanje dokumenta, baze podataka) koji bi trebalo da olakša komunikaciju građana sa lokalnom samoupravom i skrati vreme rešavanja prijavljenih problema je uspostavljena u veoma malom broju lokalnih samouprava. Više od polovine posmatranih gradova i opština nema stalni termin za konsultacije (otvorena vrata) sa predsednikom opštine. Velika većina lokalnih samouprava nema mesečni bilten o svom radu, putem kojeg bi se građani informisali o aktuelnim dešavanjima koja se tiču rada lokalne samouprave, ali su zato društvene mreže prepoznate kao mogućnost za jačanja interakcije sa građanima i većina gradova i opština je otvorila profile na Fejsbuku i Tviteru.

Integritet jedinica lokalnih samouprava u Srbiji, meren postojanjem i stepenom funkcionisanja mehanizama za sprečavanje sukoba interesaje na veoma niskom nivou. Lokalne samouprave ispunjavaju svega 24 odsto postavljenih indikatora, koji se odnose na: objavljivanje informacija o imovini i prihodima lokalnih funkcionera; postojanje i dostupnost lokalnih strategija za borbu protiv korupcije i instrumenata njihove implementacije i nadzora od strane lokalne skupštine ili drugih relevantnih lokalnih institucija i omogućavanje građanima da prijavljuju korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Najveći skor je ostvaren u pogledu ispunjenjavanja indikatora koji se odnosi na dostupnost informacija o imovini i prihodima funkcionera, što je omogućeno njihovim objavljivanjem na internet portalu republičke Agencije za borbu protiv korupcije.

U pogledu učinkovitosti rada ispunjenost indikatora značajno varira u odnosu na posmatranu podoblast. U pogledu strateškog planiranja više od polovine lokalnih samouprava iz uzorka je razvilo i usvojilo strateški plan u kom su postavljeni ciljevi razvoja, a koji je odobren od strane gradonačelnika ili predsednika opštine i vladajuće većine. Što se tiče procedure izveštavanja, indikatori postavljeni u ovoj oblasti su u potpunosti ispunjeni, s obzirom na to da su vezani za postojeći pravni okvir. Zakon o lokalnoj samoupravi obavezuje predsednika opštine da redovno izveštava skupštinu opštine, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine opštine.

Prikupljanje podataka sprovedeno je u u periodu od  oktobra do kraja decembra 2016. godine. Kompletno istraživanje “Otvorenost lokalnih samouprava u Srbiji i regionu” koje je deo šireg istraživanja “Regionalni indeks otvorenosti institucija”  dostupno je na ovom linku.

Pravosudni organi u Srbiji i regionu ispunjavaju manje od polovine indikatora otvorenosti što ukazuje da je potrebno hitno preduzeti konkretne korake ka unapređenju otvorenosti zaključak je istraživanja  “Otvorenost pravosudnih organa u regionu i Srbiji”. Istraživanje, koje meri stepen do kojeg su institucije otvorene prema građanima i društvu, na osnovu četiri principa: transparentnosti, pristupačnosti, integriteta i učinkovitosti, sprovela je CRTA, u saradnji sa parterima iz regionalne mreže organizacija civilnog društva „ActionSEE“ u periodu od od oktobra do kraja decembra 2016. godine.

Sudovi u regionu ispunjavaju ukupno 48 procenata indikatora otvorenosti dok su rezultati tužilaštava lošiji jer ispunjavaju samo 40 odsto indikatora.

U Srbiji sudovi opšte i posebne nadležnosti ispunjavaju 36 odsto indikatora otvorenosti dok javna tužilaštva ispunjavaju svega četvrtinu odnosno 25 procenata. Otvorenost sudova i tužilaštava u Srbiji merena je na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka od 41 suda opšte i posebne nadležnosti kao i na uzorku od 22 osnovna i viša javna tužilaštva.

Transparentnost sudske vlasti u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou jer postoji različita praksa objavljivanja organizacionih informacija u zavisnosti od nivoa suda, ali i u zavisnosti od postojanja veb portala pojedinačnih sudova. Od ukupnog broja uzorkovanih sudova koji imaju sajt, skoro 70 procenata nije ažuriralo sadržaj duže od 15 dana. Ova situacija je još izraženija kod tužilaštava jer 90 procenata ili nema ili ne ažurira redovno svoje veb sajtove, putem kojih bi informacije o radu bile dostupne javnosti.

Pristupačnost sudova, merena na osnovu pristupa pravdi, i javnosti sudskih postupaka, pokazuje da u većini sudova ne postoje mehanizmi za pružanje informacija pripadnicima ranjivih grupa i manjina o njihovim pravima (SOS telefon, brošure), dok osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću nije omogućen pristup u većini sudnica.  Pozitivno je da kod većine sudova postoji procedura za podnošenje pritužbi na rad sudija i zaposlenih u sudu putem veb sajta. Mogućnost da građani sami na sajtu suda pristupe svom predmetu je još uvek ograničena jer manje od polovine sudova obuhvaćenih istraživanjem ima ovu opciju. Pristupačnost u radu javnih tužilaštava je na nešto boljem nivou u odnosu na njihovu transparentnost sa ispunjenih 29 odsto indikatora. Pravo na pristup informacijama je ograničen jer samo polovina institucija objavljuje kontakt osobe zadužene za slobodan pristup Informacijama.

Integritet sudova i tužilaštava meren je na osnovu postojanja i objavljivanja etičkog kodeksa za sudije odnosno tužioce, ali i etičkog kodeksa za sudsko osoblje. Etički kodeks koji je usvojio Visoki savet sudstva važi za sve sudove i sudije dok osnovna i viša javna tužilaštva u Srbiji obavezuje Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije, koji je usvojilo Državno veće tužilaca. Međutim, u Srbiji ne postoji etički kodeks koji bi regulisao moralna i profesionalna načela u radu sudskog osoblja.

U pogledu učinkovitosti sudovi ostvaruju 61 procenat postavljenih indikatora. Zakon o sudijama propisuje da sudije ne mogu birati slučajeve na kojima će raditi već im se predmeti dodeljuju prema redosledu nezavisnom od ličnosti stranke i vrste samog predmenta. Sudovi imaju obavezu podnošenja izveštaja o radu nadležnom organu, a izveštaje o radu dve trećine sudova podnosi blagovremeno nadležnom organu. Kada je reč o učinkovitost  tužilaštva, ona je na nižem nivou od sudova ali ipak ispunjava preko polovine indikatora – 56 procenata. Većina javnih tužilaštava je dostavila svoj izveštaj o radu za prošlu godinu nadležnom organu.

Kompletno istraživanje “Otvorenost pravosudnih organa u regionu i Srbiji” koje je deo šireg istraživanja “Regionalni indeks otvorenosti institucija”  dostupno je na ovom linku.

Indeks otvorenosti organa izvršne vlasti u Srbiji je 56 procenata što ukazuje da je neophodno uložiti dodatne napore za dostizanje pune otvorenosti organa javne vlasti u Srbiji. Otvorenost institucija izvršne vlasti (Vlade, Ministarstva, Vlade AP Vojvodine i ostalih organa izvršne vlasti) pokazuje postojanje neujednačene prakse ponašanja i poštovanja propisa kojima se uređuju pitanja transparentnosti, pristupačnosti, integriteta i učinkovitosti, kao i značajne razlike u ispunjavanju indikatora. To su zaključci analize “Otvorenost izvršne vlasti” koju je sprovela CRTA u okviru regionalne mreže “ActionSEE”.

Otvorenost javne uprave, koja uključuje njenu transparentnost i dostupnost građanima, ali i mogućnost učešća građana u donošenju odluka, kreiranju politika i propisa, jedno je od osnovnih načela reforme javne uprave u Srbiji. Napredak u ostvarivanju otvorenosti javne uprave rezultat je i procesa evropskih integracija u kojem je reforma javne uprave postavljena kao jedan od ključnih uslova za pristupanje EU. Ipak, nedostaci i problemi još uvek su brojni, i na njihovom otklananju mora da se radi” – izjavio je Pavle Dimitrijević iz CRTE.

Ovaj indeks meri stepen do kojeg su institucije otvorene prema građanima i društvu, na osnovu četiri principa: transparentnosti, pristupačnosti, integriteta i učinkovitosti. Vodeći se međunarodnim standardima i preporukama (EU,SIGMA/OECD, Partnerstvo za otvorenu upravu, Svetska banka), ovi principi su dalje razrađeni kroz posebne indikatore koji su ocenjivani na osnovu dostupnosti informacija na zvaničnim internet stranicama, kvaliteta pravnog okvira za pojedinačna pitanja, drugih izvora javnog informisanja i upitnika koji su prosleđeni institucijama.

Organi izvršne vlasti u Srbiji najviše indikatora ispunjavaju u pogledu transparentnosti i to pre svega kroz pružanje informacija o organizacionoj strukturi. To je i posledica primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji obavezuje državne organe da objavljuju Informator o radu najmanje jednom godišnje sa osnovnim podacima o radu. Međutim, problem se javlja što informatori često nisu u skladu sa Uputstvom, te tako određene informacije i dalje ostaju nedostupne javnosti.

Za razliku od organizacionih informacija, dostupnost informacija o postupcima javnih nabavki i budžetu je na nešto nižem nivou, što pokazuje tendenciju organa izvršne vlasti da od građana zataje informacije o ekonomskim poslovima države i raspolaganju javnim resursima.

Po pitanju integriteta, primena antikorupcijskog zakonodavstva doprinela je pristupačnosti određenog seta informacija koje se odnose na nosioce javnih ovlašćenja, kao što su podaci o imovinskoj karti funkcionera, podaci o primanjima i izvorima primanja, koji se sređeni i skruktuirani mogu naći na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije.

Kada je u pitanju interakcija sa građanima uočen je veliki raskorak u praksi kod pojedinih organa. Uključivanje civilnog društva u kreiranje javnih politika u praksi više predstavlja izuzetak nego pravilo što je delimično i posledica nedostatka sistemskog pristupa uključivanju civilnog društva u proces kreiranja javnih politika. Iako većina organa izvršne vlasti prepoznaje važnost i značaj društvenih mreža kao sredstva i kanala komunikacije sa građanima, one se ne koriste redovno i u dovoljnoj meri.

Organi izvršne vlasti pokazuju veoma nizak skor u pogledu učinkovitosti koja se gleda u izveštavanju, monitoringu i strateškom planiranja što je i poslediaca nepostojanjem uređenog sistema planiranja i sistema upravljanja javnim politikama u Republici Srbiji, te efikasnog mehanizama planiranja i koordinacije, sprovođenja i praćenja sprovođenja javnih politika.

CRTA je, u saradnji sa parterima iz regionalne mreže “ActionSEE”, pripremila predlog praktične politike, u kome analiziramo nivo transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti izvršnih vlasti u regionu Zapadnog Balkana. Analiza otvorenosti izvršne vlasti je prvi deo israživanja koje se na regionalnom nivou bavi otvorenošću vlasti. Detaljnu analizu možete pogledati na ovom linku

 

Otvorenost lokalnih samouprava doprineće boljem kvalitetu usluga i efikasnijem radu opština i institucija zaključak je panel diskusije “Partnerstvo za otvorenu upravu u Srbiji – perspektive i izazovi” koju je organizovala CRTA uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

Na skupu su se predstavnici lokalnih samouprava šumadijskog i moravičkog okruga bolje upoznali sa obavezama koje Republike Srbije preuzela kroz članstvo u Partnerstvu za otvorenu upravu (POU) a koje predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha veći angažman vlada, pa i Vlade Srbije kao potpisnice, u povećanju transparentnosti, odgovornosti i integriteta javne vlasti. Vlada Srbije usvojila je 17. novembra Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu. Državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) Željko Ožegović pozvao je opštine da dozvole organizacijama civilnog društva i građanima da budu deo rešenja za problem transparentnosti koji postoji na nivou gradova i opština.

Srbija je za dve godine dosta napredovala na Doing biznis listi, ali možemo još više uraditi u pravcu otvaranja države i lokalnih samouprava. Mnogi podaci koji su javni i objavljuju se u službenim listovima, opštine često ne objavljuju na svojim sajtovima i to moramo menjati i uz pomoć organizacija civilnog sektora koji će svojim znanjima pomoći državu u otvaranju podataka”, rekao je Ožegović.

Državna uprava i lokalne samouprave mogu da očekuju pomoć od organizacija civilnog društva u unapređnje transparetnosti i otvorenosti ali  pre svega lokalne samouprave moraju da budu svesne da su one tu zbog građana i da građani imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac” izjavila je direktorka CRTE Vukosava Crnjanski.

Katrin Gabriel iz Misije OEBS u Srbiji naglasila je da otvorenost lokalnih samouprava znači bolji kvalitet i efikasniji odgovor na potrebe građana i da stvara uslove za bolji rad institucija. “Efikasna primena principa na kojima se zasniva Partnerstvo za otvorenu upravu znači da će lokalne samouprave biti bliže građanima i da će njihove potrebe biti bolje formulisana u lokalne politike” naglasila je Gabriel.

Država je uradila mnogo u približavanju uprave građanima i to kroz tri reformska zakona – Zakona o upravnom postupku, inspekcijskom nadzoru i Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Ipak, potrebno je da se naročito lokalne samouprave još više potrude da otvore svoj rad ka građanima i popravimo tu krvnu sliku koja se odnosi na odnos građanin – uprava, a koja u ovom trenutku nije sjajna”, kazala je načelnica Šumadijskog okruga, Biljana Ilić Stošić.

Transparentnost rada uprava dovodi do odgovornosti vlasti jer tada građani mogu da kontrolišu one koje su birali. To može na početku biti neprijatna činjenica, ali će dodatno motivisati državne službenike da bolje rade svoj posao, rekla je Dragana Brajović iz MDULS-a. “Kada se kaže “otvoreni podaci” to ne znači samo da lokalne samouprave objave podatke. To podrazumeva da su podaci objavljeni u mašinski čitljivom formatu koji je lako pretraživ, poput excela”, kazala je Brajović.

Programski direktor CRTE Raša Nedeljkov naglasio je “otvoreni podaci” treba da budu besplatini. “Kada je reč o objavljivanju budžeta, danas je situacija bolja nego pre nekoliko godina, ali smo i dalje na niskom nivou kada je reč o objavljivanju podataka o izvršenju budžeta. Želim da verujem da lokalne samouprave nemaju tehničkih kapaciteta da te podatke objave, a ne da se te informacije ne objavljuju namerno”, rekao je Nedeljkov.

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) predstavlja dobrovoljnu, multilateralnu inicijativu čiji je cilj da osigura obaveze vlada prema svojim građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja. Partnerstvo je zvanično formirano 20. septembra 2011. godine kada je usvojena deklaracija od strane osam Vlada. Partnerstvo danas ima preko 70 zemalja članica.

Poslednjih godina ostvaren je određeni napredak u dobroj upravi, ali je trenutno stanje nezadovoljavajuće zbog neusaglašenih propisa, značajnog upliva politike u rad državnih organa i nedovoljnih ljudskih i tehničkih i resursa da se uvedu novi standardi.

Na konferenciji, koju je CRTA organizovala sa partnerskim organizacijama iz osam zemalja članica Višegrad plus grupe, relevantni akteri iz institucija, civilnog društva, međunarodnih organizacija i biznisa, s diskutovali su o različitim metodama za merenje stepena dobre uprave, kao i načinima za unapređenje mehanizama dobre uprave.

Narodna poslanica Gordana Čomić ocenila je da je uprava u Srbiji loša jer većini ljudi to ne smeta. „Dobra uprava je jednostavna ako postupaš u skladu sa propisima. Odbijanje da se to čini ima uzrok u matrici mišljenja: bilo bi dobro da imamo dobru upravu, ali da neko dođe i uvede je“, kazala je Čomić.

Zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja Stanojla Mandić ukazala je na visok procenat ignorisanja zahteva za dostupnost informacija koje građani upućuju organima vlasti, čak 87 odsto. „Instrumenti za nadoknadu štete odnosno obeštećenje su takođe element dobre uprave, a taj mehanizam kod nas ne funkcioniše zbog čega se ljudi nepotrebno izlažu dodatnim troškovima za ono što je bio propust državnih službenika“, navela je Mandić.

Marija Kujačić, iz Direkcije za elektronsku upravu, navela je da direkcija već dve godine meri nivo usluga koji se mogu dobiti preko sajtova državne uprave. Kako je rekla platforma e-participacije čiji je cilj da promoviše elektronske rasprave o propisima nije zaživela delom jer državni organi ne objavljuju sve zakone, a delom jer je i broj komentara i mišljenja na objavljene propise zanemarljiv.

Ona je podsetila da će od 8. juna stupiti na snagu član Zakona o upravnom postupku koji obavezuje organe uprave da sami pribave dokument koji već postoji kod nekog državnog organa a ne da ga traže od građana, što će kako je ocenila, doprineti radu uprave.

Slobodan Marković, savetnik za IKT politike u Registru nacionalnog internet domena Srbije, kazao je da su loša uprava neljubazni službenici  odnosno nepredusretljivost u sprovođenju zakona. Kako je rekao, resursi za sprovođenje zakona su jako mali a kao primer je naveo da u sistematizacijama uprave nema ljudi koji prate procese  i utvrđuju probleme u radu. Drugi problem je, prema Markovićevim rečima, nizak nivo tehničkih sposobnosti da se sprovede zakon.

Novi zakon o upravnom postupku će obavezati razmenu informacija između organa državne uprave, ali naše institucije nemaju kapacitete da to sprovedu, iako smo predvideli kaznu. Zato ćemo još duže čekati na odgovor administracije“, ocenio je Marković.

Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora ocenila je da je jedan od načina da se izmeri dobra uprava izveštaj o uslovima poslovanja Svetske banke. Ona je ukazala da je Srbija prošle godine napredovala na toj listi sa 68. na 59. mesto od 189 zemalja sveta. Ali, ako se pogledaju države Evrope, Srbija je na 32. mestu od 34 zemlje. „Dobra uprava za preduzetnika, između ostalog, ogleda se u jasnim pravilima igre koja se ne menjaju često “ kazala je Firtl.

Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, ocenio je da ne znači da je svaka loša uprava nužno korumpirana,već je moguće da je nesposobna na raznim nivoima.

Miodrag Milosavljević iz Fondacije za otvoreno društvo je istakao da se ne pokazuje kao efikasno da uvodimo standarde koje ne možemo da dostignemo već da treba da se vodi računa šta može da se sprovede i da to bude efikasno.

Pitanje dobrog upravljanja dosta je vezano za odnos građana i države odnosno na to kako građani vide sebe – kao građane ili podanike“ ocenio je Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Prema njegovim rečima, veliki broj ljudi vidi sebe kao podanike  zbog čega civilni sektor mora više da pomogne građanima u razumevanju građanskih sloboda.

O iskustvima dobre uprave u Jugoistonoj Evropi govorili su i predstavnici partnerskih organizacija: Fondacije Metamorfozis (Makedonija), Centra za demokratsku tranziciju (Crna Gora), Zašto ne (Bosna i Hercegovina), Atlatszo (Mađarska) i Vestminster fondacije za demokratiju (Velika Britanija).