Naše teme

“Ako ne mi, ko? Ako ne sad, kad?” – Džon F. Kenedi

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.

Projekti

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Unapređenje demokratske kulture, vladavine prava i slobode medija

Razvojem komunikacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva, cilj ovog projekta je da upravo osnaži organizacije kako bi uspešnije koristile inovativne tehnike, alate i kanale komunikacije za efektivnije delovanje i stvarni uticaj na demokratske promene u svojim sredinama.

Opširnije +

Građani imaju moć

Cilj ovog projekta je podsticanje građana za angažovanjem u građanskom aktivizmu kako bi se uspostavili zahtevi za odgovornim vladinim institucijama, čime se stvara demokratsko okruženje u kome se građani osećaju spremnim da utiču na donošenje odluka u javnom sektoru.

Opširnije +

Građani na straži – Slobodni, fer i demokratski izbori u Srbiji

Cilj ovog projekta je da doprinese kvalitetu i stabilnosti demokratskih procesa uspostavljanjem temelja za objektivnu ocenu transparentnosti, integriteta i regularnosti izbora u svim fazama (tokom i između izbornih ciklusa) kao glavnog sredstva učešća građana u demokratskim procesima.

Opširnije +

Pogledaj sve projekte

Otvoreni parlament

Kroz kontinuirana istraživanja, analize i objavljivanje kako kvantitativnih tako i kvalitativnih informacija o radu Skupštine, skupštinskim procedurama, praksi i zakonodavnom procesu, kao i izradu inovativnih digitalnih i komunikacijskih alata,

Opširnije +

Unapređenje odgovornosti vlasti kroz inkluzivan dijalog o javnim politikama

Cilj projekta je da unapredi odgovornost vlasti i institucija u Srbiji kroz aktivno uključivanje civilnog društva u proces izrade javnih politika i zastupanje za usvajanje preporuka kojima bi se unapredili demokratski procesi i proces EU integracija.

Opširnije +

Građani na straži – Slobodni, fer i demokratski izbori u Srbiji

Cilj ovog projekta je da doprinese kvalitetu i stabilnosti demokratskih procesa uspostavljanjem temelja za objektivnu ocenu transparentnosti, integriteta i regularnosti izbora u svim fazama (tokom i između izbornih ciklusa) kao glavnog sredstva učešća građana u demokratskim procesima.

Opširnije +

Pogledaj sve projekte

Ko je u mojoj Vladi? – Pristup „odozdo prema gore“ za poboljšanje kvaliteta demokratije u Srbiji

Glavni cilj ovog projekta bio je da doprinese kvalitetu demokratije, dobroj upravi i vladavini prava kroz osnaživanje građana da pozivaju institucije i javne funkcionere na odgovorno ponašanje.

Opširnije +

Građani na straži – Slobodni, fer i demokratski izbori u Srbiji

Cilj ovog projekta je da doprinese kvalitetu i stabilnosti demokratskih procesa uspostavljanjem temelja za objektivnu ocenu transparentnosti, integriteta i regularnosti izbora u svim fazama (tokom i između izbornih ciklusa) kao glavnog sredstva učešća građana u demokratskim procesima.

Opširnije +

Građani na straži

Svrha ovog projekta bila je da osigura biračka prava građana i obezbedi blagovremen odziv i reakciju na povrede izbornog procesa, i time učvrsti i očuva demokratski značaj izbora.

Opširnije +

Pogledaj sve projekte

Jačanje saradnje i komunikacije između parlamenta i organizacija civilnog društva

Cilj projekta je bio da pomogne Narodnoj skupštini Republike Srbije da unapredi komunikacju i saradnju sa orgnizacijama civilnog društva i time im omogući da povećaju svoje kapacitete za efektivnu saradanju sa organizacijama civilnog društva.

Opširnije +

ActionSee mreža organizacija civilnog društva

Glavni ciljevi ovog projekta su bili veće učešće civilnog društva i medijskih organizacija u oblikovanju javnog mnjenja, kreiranju politika i učestvovanju u mehanizmima donošenja odluka, kao i povećanje kapaciteta civilnog društva da gradi svoju zajednicu i jača sposobnosti za bavljenje osetljivim pitanjima.

Opširnije +

Istinomer mobilni timovi

Mobilni timovi Istinomera, koji su posmatrali izbore, izveštavali sa lica mesta i imali neposredne kontakte sa političkim strankama, medijima i građanima i tako omogućili stalan pristup verodostojnim informacijama o dešavanjima u vezi sa izbornim kampanjama u lokalnim zajednicama. Pristup informacijama o izbornim dešavanjima pomogao je glasačima da donesu odluku na izborima na osnovu informacija i time doprineo više demokratskoj i inkluzivnijoj političkoj kulturi u Srbiji.

Opširnije +

Pogledaj sve projekte

Jačanje saradnje i komunikacije između parlamenta i organizacija civilnog društva

Cilj ovog projekta bio je da pruži podršku Narodnoj skupštini Republike Srbije da unapredi komunikaciju sa organizacijama civilnog društva i tako poveća njihove sopstvene kapacitete da odgovori na potrebe i zahteve inicijativa civilnog društva.

Opširnije +

Budžetsko zastupanje na delu

Ovaj projekat imao je za cilj da ojača ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva kako bi mogle da se delotvorno uključe u budžetsko zastupanje koje za cilj ima povećanu transparentnost, otvorenost i odgovornost u oblasti javnih finansija.

Opširnije +

Budžetsko zastupanje na delu

Ovaj projekat je imao cilj da ojača kapacitete OCD za budžetsko zastupanje kroz razvoj ”online” priručnika i pratećeg programa obuka, mentorskih konsultacija i 10 lokalnih kampanja javnog zastupanja.

Opširnije +

Pogledaj sve projekte

Budžetsko zastupanje na delu

Cilj ovog projekta bio je da ojača ulogu i kapacitet organizacija civilnog društva da učinkovito zastupaju transparentnost i otvorenost lokalnih budžeta, da nadgledaju odgovornost državne uprave i osnaže građane za učešće u procesima vezanim za budžet.

Opširnije +

Građanski nadzor primene sporazuma između Kosova i Srbije

CIlj ovog projekata bio je povećanje odgovornosti i transparentnosti u sprovođenju sporazuma između Srbije i Kosova kroz uspostavljanje delotvornog mehanizma za monitoring procesa.

Opširnije +

Istinomobil

Cilj ovog projekta bio je da podrži uspostavljanje politike odgovornosti kao osnovne demokratske vrednosti i da osnaži predstavnike civilnog društva da koristi učinkovite i efikasne insturmenate u kampanjama koje zagovaraju veću angažovanost lokalnih političara i državnih institucija u zastupanju potreba građana.

Opširnije +

Pogledaj sve projekte

Otvoreni parlament

U okviru ovog projekta, CRTA je nastavila da vrši monitoring rada parlamenta i da objavljuje informacije o parlamentu, ali je i nastavila da zagovara usvajanje Deklaracije o otvorenosti parlamenta.

Opširnije +

Otvoreni parlament

Cilj ovog projekata bio je da osnaži građane da zahtevaju odgovorno ponašanje njihovih predstavnika u parlamentu kao i objavljivanje činjenica o postojećim modelima i praksama donošenja odluka u parlamentu razvijanjem delotvornog mehanizma za građanski nadzor rada parlamenta.

Opširnije +

Naše inicijative

Istinomer

Građanski medij koji poziva političare i javne funkcionere na odgovornost za javno izgovorenu reč.

Građani na straži

Aktivni građani za fer i slobodne izbore u Srbiji.

Otvoreni parlament

Šta se događa u Skupštini? Uključite se, jer, o vama se radi.

Srbija do informacija

Imamo pravo na uvid u rad javnih institucija i na nezavisnu instituciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Istinomer vesti

Da znate ne samo šta se dogodilo,nego i zašto. Da saznate više u manje vremena. Vesti kakve treba da budu.

Ko je na vlasti

Da li je lokalni odbornik  promenio „politički dres“ u vašoj ili susednoj opštini? Saznajte ili prijavite.

Pravo na info

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, podrazumeva vaše pravo da tražite i dobijete informacije u vezi sa radom organa javne vlasti.

Data građani na straži

Dostupni, lako pretraživi i uporedivi rezultati predsedničkih i parlamentarnih izbora.

Inspiring Girls

Deo globalne kampanje koja nastoji da inspiriše devojčice da slobodno i bez predrasuda odlučuju o svojoj budućoj profesiji.

Partnerstvo za otvorenu upravu

Obaveze vlada prema svojim građanima jesu promovisanje transparentnosti, osnaživanje građana, borba protiv korupcije i korišćenje novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja.

Budzet info

Interesuje vas sa koliko sredstava raspolaže vaš grad ili opština? Možete se informisati i o sumi novca koju dobijaju lokalna javna preduzeća.

Glasomer

Uporedite svoje političke stavove sa stavovima predsedničkih kandidata koji se takmiče na izborima.

Izbori.istinomer.rs

Sve informacije na jednom mestu o predsedničkim kandidatima za izbore 2017.godine.

Data centar.io

Pronađite, oslobodite i koristite različite javne podatke na državnom i lokalnom nivou u otvorenom formatu.

Open Data Srbija

Inovativni obrazovni programi o radu sa podacima, zagovaranje za otvaranje javnih podataka i kreiranje digitalnih rešenja na osnovu dostupnih podataka u otvorenom formatu.

Otvorena vlada

Kako funkcioniše Vlada, u kojoj meri je odgovorna građanima? Informišite se o godišnjem planu rada Vlade, kao i uredbama , predlozima zakonima i strategijama.

Vučićomer

Koliko obećanja sadašnjeg predsednika je ispunjeno? Pratite (ne)ispunjavanje obećanja tokom različitih mandata.

Prati pare

Proverite kako napreduju investicije u vašem gradu ili opštini koje se finansiraju iz budžeta.

Vodite računa

Vodite računa o tome kako vlasti upravljaju javnim sredstvima.

Usluge

Treninzi

Od 2005. godine CRTA je radila na razvoju sopstvenog Trening centra. Svi CRTA treneri/ce poseduju sertifikate NDI (Nacionalni Demokratski Institut) i specijalizovani su za treninge u oblasti razvoja organizacionih kapaciteta, političkih veština, kao i za organizaciju i sprovođenje kampanja javnog zagovaranja (Advocacy). Treneri/ce uključeni u rad CRTA Trening centra održali/e su preko 500 treninga sa više od 6000 učesnika/ca, uglavnom sa mladim aktivistima/kinjama građansko orijentisanih NVO i političkih partija iz Srbije i regiona.

Opširnije +

Produkcija

Verujemo u moć pisane i izgovorene reči ali ponekad slika vredi više od hiljadu reči. U 21. veku kada smo zasićeni velikim brojem informacija, samo one predstavljane na drugačiji i zanimljiv način dopiru do nas. Video najbrže nađe put do građana. Zbog toga smo pokrenuli CRTA video produkciju. Naš produkcioni tim čine reditelj, scenarista, producent, montažer, snimatelji i novinari – ljudi sa višegodišnjim iskustvom u oblasti video produkcije. Verujemo da je video produkcija način da se naš glas dalje čuje. Želimo da naše iskustvo i znanje u ovoj oblasti podelimo i sa kolegama iz civilnog sektora.

Opširnije +

Istraživanja

Naša istraživačka delatnost usmerena je na pitanja stepena razvoja demokratije, parlamentarizma i parlamentarnih procedura, transparentnosti i otvorenosti institucija kao i odgovornosti nosilaca javnih funkcija. Podatke do kojih dođemo kroz istraživanja, koristimo kao osnovu za davanje preporuka za unapređenje rada institucija. Takođe, rezultate istraživanja koristimo kao argumente za kreiranje i sprovođenje kampanja javnog zagovaranja.

Opširnije +