NAŠE INICIJATIVE

Koji listić je važeći?

Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred izborne liste, glasački listić na kome je zaokružen naziv izborne liste, kao i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao, kao na primer:

  • ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao naziv ili deo naziva jedne izborne liste;
  • ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao ime jednog nosioca izborne liste naziv ili deo naziva izborne liste;
  • ako su na glasačkom listiću istovremeno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata.

Ako je glasački listić popunjen na način iz koga se može pouzdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome:

  • što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke;
  • što su nazivi drugih izbornih lista ili redni brojevi ispred naziva drugih izbornih lista ili što su imena i prezimena prvog kandidata na drugim izbornim listama, precrtani;