NAŠE INICIJATIVE

Koja je uloga Regulatornog tela za elektronske medije (REM)?

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) je samostalan i nezavisan organ koji je osnovan Zakonom o elektronskim medijima. REM objavljuje opšte obavezujuće uputstvo za ponašanje emitera u izbornoj kampanji, koje predstavlja objedinjena pravila ponašanja elektronskih medija tokom izborne kampanje.

Organi Regulatora su Savet i predsednik Saveta i oni su nadležni kako za pripremu uputstva tako i za sprovođenje odnosno tumačenje njegovih odredbi te eventualno izricanje kazni. REM ima presudnu ulogu u kampanji u uređenju izborne komunikacije u elektronskim medijima, budući da on definiše okvir u kome se mediji i politički subjekti mogu kretati , tumači zakonske odredbe a raspolaže i mogućnošću izricanja sankcija onima koji prekrše uputstvo.