Koja je uloga Regulatornog tela za elektronske medije (REM)?

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) je samostalan i nezavisan organ koji je osnovan Zakonom o elektronskim medijima. 

Zakonom o elektronskim medijima pružaoci medijskih usluga (kako javni medijski servisi tako i komercijalni) obavezani su da tokom izborne kampanje obezbede učesnicima izbora zastupljenost bez diskriminacije, a REM ima nadležnost da svojim podzakonskim aktima bliže uredi ovu obavezu.

REM je, takođe, nadležan i da kontroliše da li pružaoci medijskih usluga poštuju svoje obaveze. Kako bi to utvrdio, REM posredstvom svoje Službe za nadzor i analizu  sprovodi monitoring programa.  Da bi se javnost upoznala sa rezultatima nadzora, REM tokom kampanje objavljuje periodične izveštaje. 

Organi Regulatora su Savet i predsednik Saveta i oni su nadležni kako za pripremu podzakonskih akata atako i za sprovođenje odnosno tumačenje njegovih odredaba te eventualno izricanje kazni. REM ima presudnu ulogu u kampanji u uređenju izborne komunikacije u elektronskim medijima, budući da on definiše okvir u kome se mediji i politički subjekti mogu kretati , tumači zakonske odredbe a raspolaže i mogućnošću izricanja sankcija onima koji ne poštuju svoje zakonske obaveze.