NAŠE INICIJATIVE

Kako se žalim na odluku RIK-a?

Protiv svakog rešenja Republičke izborne komisije donetog po prigovoru može se izjaviti žalba Upravnom sudu. 

Treba obratiti pažnju na to da onaj ko smatra da postoji povreda, mora prvo podneti prigovor RIK-u jer RIK je prvostepeni organ koji pritom ne može postupak pokrenuti po službenoj dužnosti. Tek u slučaju da podnosilac prigovora želi da ospori odluku RIK-a donešenu po njegovom prigovoru, može izjaviti žalbu Upravnom sudu, koji je drugostepeni organ.

U slučaju izbora za narodne poslanike, žalba se podnosi preko Republičke izborne komisije u roku od 48 časova od prijema rešenja, koja je dužna da u roku od  24 časa od prijema žalbe dostavi Upravnom sudu prigovor i sve potrebne spise. Odluka po žalbi doneće se najkasnije u roku od 48 časova od prijema žalbe sa spisima.

Ukoliko Upravni sud usvoji žalbu i poništi izbornu radnju, odnosno izbore, odgovarajuća izborna radnja, odnosno izbori ponoviće se najkasnije za deset dana.