NAŠE INICIJATIVE

Kako se podnosi predlog izborne liste?

Predlog izborne liste podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) najkasnije 15 dana pre dana izbora odnosno do 5. juna u ponoć.

Izborna lista za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije sadrži naziv podnosioca izborne liste, naziv izborne liste, koji može da sadrži ime i prezime nosioca izborne liste, podatke o svim kandidatima za narodne poslanike (redni broj na izbornoj listi, JMBG, godinu rođenja, zanimanje, prebivalište i adresu stana kandidata prema uverenju o prebivalištu), ime i prezime i potpis lica koje podnosi listu.