Kako prestaje mandat narodnog poslanika?

Mandat narodnog poslanika prestaje njegovom smrću, ostavkom, pravnosnažnom osudom na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci, stupanjem na funkciju koja je po Ustavu nespojiva sa funkcijom narodnog poslanika, ako izgubi državljanstvo Republike Srbije, ako je potpuno lišen poslovne sposobnosti, i ako je delimično lišen poslovne sposobnosti a u toj odluci je eksplicitno utvrđeno da je nesposoban da vrši izborno pravo. Poslednja stavka novina je predviđena novim Zakonom o izboru narodnih poslanika.