Da li postoje posebna pravila za izborne liste nacionalnih manjina?

Da. Izbornu listu nacionalne manjine mogu podneti samo političke stranke nacionalne manjine ili koalicija koju čine isključivo političke stranke nacionalnih manjina.

RIK će rešenjem odbiti predlog da se određenoj izbornoj komisiji utvrdi da ima položaj izborne liste nacionalne manjine ako je nosilac liste ili kandidat za narodnog poslanika na toj izbornoj listi neko lice za koje je opšte poznato da je član političke stranke koja nije politička stranka nacionalne manjine ili ako postoje neke druge okolnosti koje ukazuju na nameru da se izigra zakon.