Da li posmatrač ima pravo na primedbu na rad BO?

Novi Zakon o izboru narodnih poslanika predvidja postojanje obrasca propisanog od strane RIK-a na kome se sačinjava zapisnik o prisustvu posmatrača.

Taj obrazac sadrži podatke o posmatraču koji je pratio rad biračkog odbora kao i njegove eventualne primedbe.