Da li birač može da proveri da li je evidentirano da je glasao na izborima?

Birač može da proveri da li je evidentirano da je glasao na izborima podnošenjem zahteva lokalnoj izbornoj komisiji prema mestu prebivališta, posle održanih izbora.

Birač koji je bio upisan u izvod iz biračkog spiska za glasanje na biračkom mestu u inostranstvu ovaj zahtev podnosi Republičkoj izbornoj komisiji. Ovaj zahtev mora da sadrži: ime i prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta, kontakt telefon i potpis podnosioca zahteva, kao i naziv opštine/grada, odnosno strane države i broj biračkog mesta na kojem je podnosilac zahteva upisan u izvod iz biračkog spiska. Za popunjavanje ovog zahteva postoje i obrasci koje možete pronaći na linku https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/sr/70/podzakonska-akta.php pod nazivom Obrazac Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4. Lokalna izborna komisija, odnosno RIK, dužna je da odlučuje po zahtevu ako sadrži sve gore navedene elemente bez obzira da li je podnet na obrascima koji se nalaze na sajtu RIK-a.