close

Šta radimo

Javno zastupanje

Zastupamo da se koncept odgovornog ponašanja prihvati u zakonodavstvu Srbije ne samo kao relevantan, već i kao jedan od vodećih principa kojim se zakonodavac vodi. Kroz ovaj program insistiramo da republičke institucije i lokalne samouprave širom Srbije donesu zakone i podzakonske akte i preduzmu sve mere kako bi se građani/ke zaštitili od neodgovornog ponašanja nosilaca vlasti. Takođe, insistiramo na implementaciji zakona koji predstavljaju osnovu odgovornog ponašanja i pružamo podršku postojećim organima: Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Savetu za borbu protiv korupcije, Ombudsmanima…


Praćenje odgovornosti

Implementiramo različite mehanizme “merenja” stepena odgovornosti za javno izgovorenu reč ili izvršeno delo institucija i nosilaca funkcija vlasti. Cilj programa je da građane/ke obavesti o ponašanju institucija i javnih funkcionera/ki u svakodnevnom radu. U okviru ovog programa fokusiramo se na odnos institucija prema pravima i potrebama građana/ki, transparentnost rada državnih organa vlasti, kao i na izvore/uzroke i konkretne primere korupcije.


Trening i edukacija o konceptu odgovornosti

Program je usmeren na istraživanje i razvoj pojma i primene koncepta odgovornosti na društveno-političkoj sceni Srbije u 21. veku. Kroz ovaj program aktivno radimo na edukaciji građana/ki i političara/ki o konceptu odgovornosti. Kroz ovaj program insistiramo na:

 1. podizanju svesti javnosti o značaju koncepta odgovornosti u politici
 2. edukaciji i podsticaju reagovanja javnosti na neodgovorno ponašanje političara/ki
 3. promociji koncepta građanske odgovornosti i odgovornosti javnosti
 4. podizanju svesti predstavnika/ca javnih institucija o njihovoj odgovornosti
 5. razvoju koncepta odgovornosti institucija prema: zajednici, društvu i građanima/kama

Trening centar

Od 2005. godine CRTA je radila na razvoju sopstvenog Trening centra. Svi CRTA treneri/ce poseduju sertifikate NDI (Nacionalni Demokratski Institut) i specijalizovani su za treninge u oblasti razvoja organizacionih kapaciteta, političkih veština, kao i za organizaciju i sprovođenje kampanja javnog zagovaranja (Advocacy).

Treneri/ce uključeni u rad CRTA Trening centra održali/e su preko 500 treninga sa više od 6000 učesnika/ca, uglavnom sa mladim aktivistima/kinjama građansko orijentisanih NVO i političkih partija iz Srbije i regiona.

Kroz treninge i seminare smo obradili veliki broj tema: 

 • Javno i budžetsko zastupanje
 • Faze kampanje
 • Istraživanje
 • Kreiranje ankete
 • Liderstvo
 • Targetiranje
 • Pisanje projekata
 • Prikupljanje sredstava/fund raising
 • Upravljanje resursima
 • Strateško planiranje
 • Timski rad
 • Anketa kao sredstvo identifikacije problema
 • Upravljanje kampanjom
 • Upravljanje vremenom
 • Ljudski resursi i volonteri
 • Planiranje vremena
 • Kontrola izbora
 • Bilten 
 •  Debata
 • Javni nastup
 • Kampanja od vrata do vrata (door to door)
 • Kampanja izađi i glasaj (GOTV)
 • Kampanja za žene
 • Konferencija za štampu
 • Medijska kampanja
 • Planiranje događaja
 • Poruka
 • Pregovaranje
 • Saopštenje za štampu
 • Ruralna kampanja
 • Štampani materijal
 • Uloga i obaveze funkcionera lokalne samouprave
 • Interna komunikacija 

 

 


Produkcija

Verujemo u moć pisane i izgovorene reči ali ponekad slika vredi više od hiljadu reči. U 21. veku kada smo zasićeni velikim brojem informacija, samo one predstavljane na drugačiji i zanimljiv način dopiru do nas. Video najbrže nađe put do građana. Zbog toga smo pokrenuli CRTA video produkciju. Naš produkcioni tim čine reditelj, scenarista, producent, montažer, snimatelji i novinari – ljudi sa višegodišnjim iskustvom u oblasti video produkcije. Verujemo da je video produkcija način da se naš glas dalje čuje. Želimo da naše iskustvo i znanje u ovoj oblasti podelimo i sa kolegama iz civilnog sektora.

Nastojimo da naše poruke stignu do najvećeg broja ljudi pa ih plasiramo i putem različitih video formi:

NOVINARSKIH VIDEO PRILOGA

SNIMANJA DOGAĐAJA

INTERVJUA

DOKUMENTARNIH FILMOVA

ANIMACIJA

PROMO SPOTOVA

VIDEO DEBATA

 

 

 

 

 

 

 

 


Istraživanja

Naša istraživačka delatnost usmerena je na pitanja stepena razvoja demokratije, parlamentarizma i parlamentarnih procedura, transparentnosti i otvorenosti institucija kao i odgovornosti nosilaca javnih funkcija.

Podatke do kojih dođemo kroz istraživanja, koristimo kao osnovu za davanje preporuka za unapređenje rada institucija. Takođe, rezultate istraživanja koristimo kao argumente za kreiranje i sporvođenje kampanja javnog zagovaranja.